Zasady Etyki Zawodowej

  1. Fizjoterapeuta traktuje zdrowie człowieka jako najwyższe dobro.

  2. Fizjoterapeuta wykonuje zawód fizjoterapeuty w zakresie posiadanej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

  3. Każda osoba ma prawo do otrzymania świadczeń fizjoterapeutycznych bez względu na wiek, płeć, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne i społeczne, wyznanie, światopogląd, orientację seksualną, stan zdrowia, względy polityczne, stan majątkowy, źródło finansowania świadczenia, stan cywilny i inne uwarunkowania, które mogłyby naruszać zasady równego traktowania wszystkich ludzi.

  4. Fizjoterapeuta ma obowiązek stałego doskonalenia zawodowego, aby zapewnić udzielanie świadczeń zgodnych z aktualnym poziomem wiedzy.

  5. Relacje między fizjoterapeutami opierają się na wzajemnym szacunku oraz świadomości społecznej rangi wykonywanego zawodu. Fizjoterapeuta ma prawo oczekiwać współpracy i pomocy zawodowej ze strony innych fizjoterapeutów.

  6. Fizjoterapeuta ma obowiązek wykonywania czynności zawodowych w warunkach zapewniających bezpieczne i prawidłowe udzielanie świadczeń.

  7. Fizjoterapeuta postępuje tak, aby budzić zaufanie i szacunek swoją nienaganną postawą.

  8. Fizjoterapeuta powinien promować badania naukowe i inne działania oraz procesy, które mogą się przyczynić do podniesienia poziomu świadczeń zdrowotnych i poprawy stanu zdrowotnego społeczeństwa.

  9. Fizjoterapeuta nie reklamuje towarów i usług, jeżeli uwłacza to godności i kompetencjom fizjoterapeuty, podważa zaufanie do zawodu, jest sprzeczne z aktualnym poziomem wiedzy medycznej lub może wpływać negatywnie na obiektywizm w wykonywaniu przez niego czynności zawodowych.

  10. Fizjoterapeuta udziela świadczeń zgodnie z zasadami dochowania tajemnicy zawodowej.

 

Zgodnie z: Uchwałą nr 20/I KZF/2016 sprawie ,,Zasad etyki zawodowej fizjoterapeuty”