Wymagane dokumenty

Proces rekrutacji kandydatów na pierwszy rok studiów w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze przebiega w formie elektronicznej przez Wirtualny Dziekanat według następującej procedury:

1. Wypełnienie kwestionariusza osobowego (rejestracja elektroniczna udostępniona na stronie KANS http://wd.kpswjg.pl)**, (UWAGA! Ze względu na błąd występujący w przeglądarce Internet Explorer zalecaną przeglądarką jest Mozilla Firefox),

2. Załączenie do kwestionariusza osobowego skanu lub zdjęcia świadectwa dojrzałości wydanego przez szkołę albo Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Dla kandydatów na kierunek pielęgniarstwo, studia drugiego stopnia (magisterskie) konieczne jest dołączenie skanu lub zdjęcia dyplomu ukończenia studiów pielęgniarskich licencjackich wraz z suplementem do dyplomu.

3. Załączenie do kwestionariusza osobowego pliku w odpowiednim formacie z kolorową fotografią zgodną z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (kolorowe zdjęcie powinno być w formacie JPEG, a stosunek wysokości do szerokości powinien wynosić 5:4; wymiary zdjęcia to: 236 (szerokość) x 295(wysokość) pikseli, preferowana rozdzielczość to 300 dpi.; jednocześnie rozmiar pliku nie powinien przekraczać 50KB.),

4. Dokonanie opłaty rekrutacyjnej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia na konto Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych: SANTANDER BANK POLSKA S.A. 90 1090 1926 0000 0005 1400 5976,  w kwocie  85 zł (w tytule przelewu należy podać: imię, nazwisko oraz nazwę kierunku studiów).

 

Najpóźniej do dnia 22.07.2022 roku (I etap rekrutacji), do dnia 26.08.2022 roku (II etap rekrutacji) albo do dnia 29.09.2022 roku (III etap rekrutacji) musisz dostarczyć do dziekanatu WNMiT (budynek nr 3, pokój nr 5 lub 9) do wglądu, oryginał świadectwa dojrzałości oraz dla kandydatów na kierunek pielęgniastwo, studia drugiego stopnia oryginał dyplomu i suplementu do dyplomu w celu potwierdzenia zgodności tych dokumentów z oryginałem. Należy dostarczyć również oryginał potwierdzenia opłaty rekrutacyjnej.