Sylwetka zawodowa Dietetyka

Sylwetka zawodowa Dietetyka

     Dyplom licencjata dietetyki uzyskuje absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Dietetyka, który posiada podstawową wiedzę w zakresu żywienia człowieka w stanie zdrowia i choroby, technologii przygotowywania potraw, jak i nauk o zdrowiu. Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę w praktycznym działaniu.

     Dysponuje umiejętnościami związanymi z planowaniem prawidłowego żywienia dla różnych grup ludności, planowaniem i przygotowywaniem potraw wchodzących w skład poszczególnych diet wg obowiązującej klasyfikacji, oceną stanu odżywiania, sposobem żywienia i rozpoznaniem niedożywienia, zapobieganiem chorobom żywieniowo-zależnym, oceną wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia, kontrolą jakości produktów żywnościowych i warunkami ich przechowywania oraz produkcją potraw zgodnie z zasadami systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (Hazard Analyzes Critical Control Points – HACCP). Nadto potrafi dokonać oceny wpływu choroby na stan odżywiania i wpływu żywienia na efekt leczenia chorób, organizować żywienie indywidualne, zbiorowe i lecznicze dostosowane do wieku i stanu zdrowia pacjentów oraz skutecznie prowadzić edukację żywieniową. Potrafi prowadzić nadzór nad prawidłowym żywieniem oraz być przygotowanym do podjęcia pracy w poradniach dietetycznych i do współpracy z lekarzem oraz pielęgniarką w zakresie planowania żywienia, a także do podjęcia indywidualnej działalności ukierunkowanej na profilaktykę zaburzeń stanu zdrowia związanych z żywnością i żywieniem, promocję zdrowego stylu życia i poradnictwo w tym zakresie.

     Ważnym elementem kształcenia jest nabycie umiejętności obsługi sprzętu stosowanego w ocenie stanu odżywienia. w zakresie kompetencji społecznych posiada świadomość czynników wpływających na reakcje własne i drugiego człowieka, skutecznie i z empatią porozumiewa się z nim oraz posiada świadomość konieczności ustawicznego kształcenia się w oparciu o wiarygodne źródła doskonalenia zawodowego i samokształcenia w dziedzinie dietetyki. Absolwent biegle posługuje się specjalistycznym językiem obcym w zakresie dietetyki na poziomie B2 i posiada umiejętność operowania językiem specjalistycznym z zakresu medycyny.

     Jest w pełni przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia Absolwent jest profesjonalnie przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu dietetyka. Po ukończeniu studiów licencjackich ma możliwość podjęcia pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering), organizacjach konsumenckich, placówkach sportowych, hotelach z restauracjami i Spa, uzdrowiskach i innych (w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji) oraz szkolnictwie, po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).