Sylwetka zawodowa absolwenta kierunku Wychowanie Fizyczne

Sylwetka zawodowa absolwenta kierunku Wychowanie Fizyczne

Absolwent studiów zawodowych na kierunku wychowanie fizyczne otrzymuje tytuł licencjata. Powinien dysponować niezbędną wiedzą biologiczną, społeczną oraz umiejętnościami umożliwiającymi kompetentne oddziaływanie środkami fizycznymi na organizm i środkami pedagogicznymi na osobowość oraz przygotowanie do pracy zawodowej jako nauczyciela wychowania fizycznego, organizatora turystyki i rekreacji, lidera edukacji zdrowotnej. Poza gruntowną znajomością metod diagnozy i prognozy wymaga to umiejętności programowania środków kształcenia i wychowania fizycznego oraz kultury i wrażliwości pedagogicznej, gwarantujących efektywną realizację zajęć lekcyjnych i pozaszkolnych w zakresie wychowania fizycznego, sportu, rekreacji i turystyki młodzieży szkolnej, promocji zdrowia.

Miejscem zatrudnienia absolwenta mogą być przedszkola i szkoły podstawowe (dotyczy studentów, którzy rozpoczęli naukę od 1.10.2012 r.) oraz placówki wychowania pozaszkolnego, organizacje sportowe (kluby sportowe) i placówki kultury fizycznej, gabinety odnowy biologicznej.
Przy formułowaniu koncepcji kształcenia w KANS, na kierunku wychowanie fizyczne scharakteryzowano sylwetkę nie tylko przyszłego nauczyciela wychowania fizycznego, lecz także organizatora turystyki i rekreacji, animatora działań prozdrowotnych w szkole i środowisku, specjalisty odnowy biologicznej. Absolwent kierunku wychowanie fizyczne jest także wychowawcą – przewodnikiem dla młodzieży, z którą wspólnie odkrywa, poznaje i kształtuje zachowania prozdrowotne. Potrafi, zmieniając swojego ucznia, wzbudzić w nim zamiłowanie do ruchu w każdej jego formie.

Dzięki uzyskanemu na studiach wykształceniu z zakresu nauk przyrodniczych, humanistycznych i społecznych oraz opanowaniu nauczania ruchu i usprawniania ciała, absolwent posiada kwalifikacje umożliwiające kompetentne oddziaływanie środkami fizycznymi na organizm i środkami społecznymi na osobowość w celu zaspokojenia doraźnych potrzeb wychowanków w zakresie somatyczno – motorycznego rozwoju oraz przygotowania ich do dbałości o zdrowie, sprawność i budowę własnego ciała po zakończeniu edukacji.

Jako nauczyciel, absolwent kierunku wychowanie fizyczne musi umieć poszukiwać i wykorzystywać informacje, obserwować, analizować i oceniać rzeczywiste sytuacje; musi potrafić porozumiewać się z dziećmi i jasno formułować własne myśli. Przy podejmowaniu decyzji stosuje zasady bezpieczeństwa, ma wyobraźnię, otwarty umysł i wiarę we własne siły. Potrafi wdrożyć działania ratownicze minimalizując skutki zagrożenia zdrowotnego. Umie pracować z zespołem i uwzględniać opinie innych (w tym uczniów). Autorytet nauczyciela – wychowawcy buduje własnym przykładem, poprzez systematyczny rozwój osobowości dążąc do określonego celu poprzez wysiłek, pokonując własne słabości.