Sylwetka zawodowa absolwenta

 

Po ukończeniu jednolitych studiów magisterskich w zakresie fizjoterapii absolwent posiada kwalifikacje do świadczenia usług fizjoterapeutycznych związanych z profilaktyką, promocją zdrowego stylu życia oraz rehabilitacją w chorobie i niepełnosprawności przez:

 

 • badanie i ocenę stanu narządu ruchu, stanów patologicznych narządów i układów organizmu pacjenta, wybranych parametrów układu krążenia i układu oddechowego, zdolności statyczno-kinetycznych narządu ruchu;

 • planowanie i stosowanie odpowiednich technik i metod w zakresie działania czynników fizykalnych z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań do wykonywania poszczególnych zabiegów, w procesie profilaktyki, terapii i rehabilitacji w: ortopedii i traumatologii, neurologii, pediatrii, internie, chirurgii, laryngologii, okulistyce, stomatologii, onkologii, reumatologii, pulmonologii, geriatrii, urologii, dermatologii, odnowie biologicznej i sporcie;

 • wykonywanie czynności z zakresu kompleksowej fizjoterapii (kinezyterapii, fizykoterapii, balneologii, masażu), oraz pośrednich czynności zawodowych wynikających z poszczególnych działów medycyny;

 • modyfikowanie metod i szukanie nowych rozwiązań w realizacji zadań zawodowych;

 • stosowanie profilaktyki indywidualnej i środowiskowej w odniesieniu do ochrony własnego zdrowia;

 • ocenianie efektywności działań fizjoterapeutycznych;

 • przygotowanie osób z najbliższego otoczenia pacjenta do zapewnienia komfortu życia codziennego, promowania zdrowia, profilaktyki, stosowania zaleconych technik i metod rehabilitacji;

 • dobieranie sposobów i technik realizowania działań fizjoterapeutycznych uwzględniając warunki i miejsce ich realizacji, ocenę stanu pacjenta, w tym jego samodzielność;

 • pomaganie człowiekowi w utrzymaniu zdrowia oraz rozwiązywaniu problemów mogących wynikać z jego indywidualnej reakcji na stosowane metody diagnozowania, leczenia, fizjoterapii;

 • nauczanie wykonywania tych czynności życia codziennego, które gwarantują pacjentowi komfort oraz satysfakcję w sferze biologicznej, psychicznej i społecznej w relacji ze środowiskiem;

 • korelowanie działań terapeutycznych z innymi działaniami leczniczo-rehabilitacyjnymi;

 • organizowanie działań w zakresie promocji zdrowia;

 • współpracę z osobami i instytucjami działającymi na rzecz zdrowia indywidualnych osób, grup społecznych, całego społeczeństwa;

 • współpracę z pacjentem, jego rodziną i środowiskiem, grupami wsparcia działającymi na rzecz zdrowia;

 • propagowanie zachowań prozdrowotnych i stylu życia wspierającego zdrowie;

 • uczestnictwo w stwarzaniu odbiorcom usług fizjoterapeutycznych przebywającym w różnych środowiskach, warunków do zachowań prozdrowotnych i realizowania stylu życia wspierającego zdrowie;

 • współpracę z osobami i instytucjami realizującymi programy profilaktyki chorób uznanych za problemy społeczne;

 • współpracę z pacjentem i jego rodziną w zapobieganiu lub ograniczaniu ryzyka wystąpienia choroby i/lub powikłań;

 • realizację działań zapobiegających powstawaniu powikłań w wyniku preferowanego przez pacjenta stylu życia, stosowania metod diagnozowania i terapii;

 • współdziałanie w uzyskaniu przez pacjenta niezależności oraz w kształtowaniu umiejętności radzenia sobie w zmienionej sytuacji życiowej powstałej z przyczyn rozwojowych, choroby, urazu o charakterze fizycznym, psychicznym, społecznym;

 • wykonywanie zabiegów usprawniających funkcje biologiczne, psychiczne i społeczne zgodnie z ustalonym przez zespół fizjoterapeutyczny programem;

 • włączenie rodziny w proces fizjoterapeutyczny, nauczenie działań fizjoterapeutycznych;

 • rozwijanie u człowieka z trwałą lub czasową utratą zdrowia motywacji i zdolności do samodzielnego życia; ocenianie wyników pracy, wprowadzanie modyfikacji do planu działania i stosowanych technik.