Strategia rozwoju WPT

 

Strategia rozwoju na lata 2012-2020
Wydziału Przyrodniczo-Technicznego
Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych
w Jeleniej Górze

 

Prezentacja Wydziału

 

Wydział Przyrodniczo-Techniczny powstał w 2010 roku z połączenia Wydziału Przyrodniczego i Wydziału Technicznego. W ten sposób połączono umiejętności nauczycieli akademickich, posiadających nowoczesną wiedzę i wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu studiów medycznych, nauk o zdrowiu i inżynierskich.

Obecnie w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym realizowane są studia na kierunkach: dietetyka, fizjoterapia, pielęgniarstwo, wychowanie fizyczne i edukacja techniczno-informatyczna.

Nieustającym i stale aktualnym priorytetem jest kształcenie kadr pielęgniarskich w regionie jeleniogórskim. Według Raportu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych od roku 2010 szacuje się systematycznie wzrastający niedobór pielęgniarek, gdyż liczba pielęgniarek wchodzących do systemu nie tylko nie jest tożsama z szacowaną liczbą odchodzących na emeryturę, ale stanowi tylko nieznaczny jej procent: od 46,26% - w roku 2010 do 18,61% w roku 2020. Wskaźnik pielęgniarek i położnych zatrudnionych na 1 tys. mieszkańców w  Polsce wynosi 6,42, a zatem jest jednym z najniższych wskaźników w całej Unii Europejskiej. Liczba pielęgniarek i położnych wchodzących do systemu w ostatnich 10 latach (2000- 2009) oraz w prognozowanych latach 2010-2020 nie zapewnia wymiany pokoleniowej w tych zawodach, gdyż nie jest tożsama z liczbą pielęgniarek i położnych odchodzących na emeryturę lub nabywających prawa do emerytury. Stanowi wartość ujemną. W latach 2010 2020 szacuje się, iż 80.814 pielęgniarek prawdopodobnie przejdzie na emeryturę, a tylko 19.954 pielęgniarek podejmie pracę w zawodzie, co wskazuje na brak w systemie w roku 2020 – 60.860 pielęgniarek. Stanowi to 33,25% pielęgniarek obecnie zatrudnionych w placówkach ochrony zdrowia.

Biorąc pod uwagę powyższe prognozy w ofercie edukacyjnej Wydziału Przyrodniczo-Technicznego nie mogłoby zabraknąć pielęgniarek, w kształceniu których kadra zatrudniona w placówce ma przeszło pięćdziesięcioletnie doświadczenie.

Uzdrowiskowy charakter Kotliny Jeleniogórskiej, mnogość pensjonatów, uzdrowisk, hoteli posiadających salony SPA rodzi zapotrzebowanie wśród turystów i kuracjuszy na usługi fizjoterapeutów. Z uwagi na powyższe, zawód fizjoterapeuty jest uważany za jeden z zawodów przyszłości, na który zapotrzebowanie na pewno nie osłabnie. Można więc założyć, iż fizjoterapeuci nie powinni w najbliższych latach mieć problemów ze znalezieniem pracy zarówno w Polsce, jak również w innych krajach Unii Europejskiej (np. w Czechach, Niemczech, Francji). Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty z 25 września 2015 roku, oprócz regulacji zasad wykonywania zawodu fizjoterapeuty, w tym uzyskiwania prawa wykonywania zawodu oraz odpowiedzialności zawodowej fizjoterapeutów, określiła także obowiązujące od 1 października 2017 roku nowe zasady kształcenia zawodowego i podyplomowego na tym kierunku. W związku z powyższym w grudniu 2016 roku Wydział Przyrodniczo-Techniczny z powodzeniem złożył wniosek o nadanie uprawnień do prowadzenia kierunku na nowych zasadach regulowanych ustawą, tzn. w formie jednolitych studiów magisterskich. Pierwszy nabór na 5-letnie studia magisterskie na kierunek fizjoterapia odbył się na rok akademicki 2017/2018. Obecnie realizowane kształcenie na kierunku fizjoterapia zorientowane jest na przygotowanie przyszłych absolwentów do pracy w zawodzie fizjoterapeuty w poczuciu odpowiedzialności za wykonywanie zadań wobec podmiotu oddziaływań, kierując się poszanowaniem praw człowieka i jego wartości oraz zasadami kultury w relacjach międzyludzkich. Celem studiów jest uzyskanie przez absolwenta przygotowania zawodowego poprzez uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do wykonywania diagnostyki funkcjonalnej i obrazowej z zakresu fizjoterapii, teorii wykonywania zabiegów i stosowania metod fizjoterapii, a także programowania postępowania fizjoterapeutycznego oraz kontrolowania jego efektów, jak również nabycie umiejętności samodzielnej pracy w jednostkach ochrony zdrowia, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, ośrodkach sportowych, jednostkach naukowych, administracji państwowej i samorządowej oraz szkolnictwie.

Coraz większa dbałość o prowadzenie zdrowego trybu życia, troska o wygląd oraz wzrastająca długość życia prowadzi do coraz większego zapotrzebowania na kierunki związane z opieką społeczną i ochroną zdrowia. Czynniki te są ważkie w rozszerzaniu oferty edukacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia nowych kierunków studiów dostosowanych do rynku pracy: dietetyków. Dietetyka jest interdyscyplinarną dziedziną wiedzy obejmującą zagadnienia z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Absolwent kierunku jest  przygotowany do podejmowania działań z zakresu profilaktyki i leczenia chorób żywieniowo-zależnych, zapobiegania niedożywieniu związanemu z chorobą i prowadzenia oświaty zdrowotnej promującej prawidłowe odżywianie będące ważnym elementem zdrowia publicznego. Ogólnym celem kształcenia jest przygotowanie kompetentnych pracowników biorących współodpowiedzialność za zdrowie człowieka.

Wychodząc na przeciw zapotrzebowaniu poszerzono kształcenie o dwie specjalności: dietoprofilaktyka i dietoterapia oraz dietetyka w rekreacji.

W ramach pierwszej specjalności absolwent uzyskuje zaawansowaną wiedzę i umiejętności w zakresie żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz profilaktyki chorób żywieniowo‑zależnych.

W ramach specjalności dietetyka w rekreacji  przekazywana wiedza i umiejętności poszerzone są o tematykę związaną z żywieniem człowieka aktywnego fizycznie, z przygotowaniem organizmu do zwiększonego wysiłku fizycznego oraz regeneracji po wysiłku.

Wydział Przyrodniczo-Techniczny współpracuje z Wojewódzkim Centrum Kotliny Jeleniogórskiej, które jako wielospecjalistyczny samodzielny zakład opieki zdrowotnej udziela świadczeń zdrowotnych, realizuje zadania z zakresu promocji zdrowia, realizuje zadania dydaktyczne i badawcze. Obok kształconych w Wydziale kadr dietetyków, fizjoterapeutów i pielęgniarek Wydział zamierza utworzyć kierunek ratownictwo medyczne. Uwarunkowania geograficzne regionu, przynależność Jeleniej Góry do Euroregionu Nysa, możliwość ścisłej współpracy z Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym stwarzają warunki i możliwości na kształcenie kadr ratownictwa medycznego tworzącego system zintegrowanego ratownictwa w regionie Sudetów Zachodnich.

Położenie geograficzne Kotliny Jeleniogórskiej stwarza możliwości rozwoju turystyki górskiej, a także różnych form aktywnego wypoczynku. Stąd bardzo duże zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę prowadzącą szeroko rozumiane zajęcia sportowe zarówno o charakterze rekreacyjnym, jak i wyczynowym. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu społecznemu Kotliny Jeleniogórskiej w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym kształcona jest kadra nauczycieli wychowania fizycznego promująca zdrowie poprzez szeroko rozumianą aktywność fizyczną, w szczególności skupiając się na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu trenera personalnego, animatora czasu wolnego, instruktorów pływania oraz narciarstwa zjazdowego jak i biegowego.

Oferta edukacyjna Wydziału Przyrodniczo-Technicznego, to również studia techniczne. Na podstawie dokonanego przez Wydział rozpoznania odnośnie możliwości zatrudnienia w regionie jeleniogórskim stwierdzono rosnące zainteresowanie pracodawców inżynierami posiadającymi wiedzę techniczną i zainteresowania multidyscyplinarne zwłaszcza z dziedziny mechaniki jak i szeroko rozumianej inżynierii elektrycznej. Dotyczy to bardzo modnej ostatnio dyscypliny – mechatroniki wykorzystującej wiedzę zarówno z mechaniki, elektryki, elektroniki i informatyki stosowanej. Zawód inżyniera mechatronika jest nowym zawodem dającym dobre perspektywy zatrudnienia i możliwości dalszego rozwoju intelektualnego absolwentów.

 

Misja Wydziału

 

Misja Wydziału Przyrodniczo-Technicznego jest skorelowana z misją Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.

Misją Wydziału jest stwarzanie możliwości harmonijnego rozwoju dyscyplin naukowych z zakresu nauk medycznych, technicznych oraz wychowania fizycznego, pełniąc funkcję centrum wiedzy i kompetencji w regionie.

 

Chcemy być nowoczesną jednostką naukowo-dydaktyczną. Jednostką podejmującą działania dla zrównoważonego rozwoju w poczuciu etycznej odpowiedzialności oraz społecznego partnerstwa w integracji z osobami niepełnosprawnymi. Wydziałem przyjaznym pracownikom, studentom i absolwentom.

 

 

Wizja Wydziału

 

Wizja wydziału, to:

 • Stworzenie warunków do harmonijnego rozwoju intelektualnego, etycznego i społecznego wysokiej klasy specjalistów z obszaru nauk o kulturze fizycznej, medycznych i inżynierów.
 • Wykreowanie partnerskich relacji między uczestnikami procesu naukowego i dydaktycznego.
 • Wykreowanie dobrego wizerunku Wydziału, jako silnego centrum intelektualnego i opiniotwórczego w regionie.
 • Stworzenie dobrych warunków do rozwoju samorządności akademickiej.

 

Misja i wizja Wydziału znajdują wyraz w strategicznych kierunkach rozwoju spójnych z założeniami Strategii Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.

 

Strategiczne kierunki rozwoju

 

I. Doskonalenie jakości kształcenia na Wydziale.

II. Dostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy.

III. Wzmocnienie kadry dydaktycznej Wydziału.

IV. Otwarcie Wydziału na otoczenie społeczne i gospodarcze.

V. Kreacja ruchu studenckiego na terenie Wydziału.

VI. Poprawa funkcjonowania Wydziału.

 

Cele strategiczne

 

I. Doskonalenie jakości kształcenia na Wydziale.

II. Wzbogacenie oferty Wydziału o nowe kierunki i formy kształcenia.

III. Rozwój kadry dydaktycznej Wydziału.

IV. Rozwój działalności naukowej na Wydziale.

V. Zacieśnienie więzi Wydziału z otoczeniem społecznym i gospodarczym regionu.

VI. Aktywizacja ruchu studenckiego na terenie Wydziału.

VII. Poprawa organizacyjna funkcjonowania Wydziału.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Cele strategiczne/Cele szczegółowe

 

I. Doskonalenie jakości kształcenia na Wydziale

 

Zadania szczegółowe:

 1. Zwiększenie udziału aktywnych metod kształcenia: gry symulacyjne, ponadprogramowe projekty indywidualne i grupowe;
 2. Współpraca z pracodawcami w zakresie doskonalenia programów studiów i jakości kształcenia;
 3. Systematyczne doskonalenie poziomu bazy dydaktycznej.

Termin realizacji: systematycznie do końca 2020 roku

Wskaźnik wykonania:

 • Przedstawienie Radzie Wydziału  wniosków Wydziałowej Komisji Zapewnienia Jakości Kształcenia na podstawie sporządzanych sprawozdań (dwukrotnie w ciągu roku akademickiego)
 • Nawiązywanie nowych i umacnianie już nawiązanych więzi ze środowiskiem gospodarczym.
 • Wdrożenie działań zmierzających do uruchomienia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej.
 • Przeglądy techniczne środków i pomocy dydaktycznych.

Odpowiedzialni: dziekan, prodziekan, przewodniczący Wydziałowej Komisji Zapewnienia Jakości Kształcenia

 

II. Wzbogacenie oferty Wydziału o nowe kierunki i formy kształcenia.

 

Zadania szczegółowe:

       1. Uruchomienie nowych kierunków studiów:

 • Studia inżynierskie;
 • Studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku ratownik medyczny;

Termin realizacji: maksymalnie do 2019 roku

 

       2. Uruchomienie studiów podyplomowych:

 • Inżynieria bezpieczeństwa ogólnego i BHP

Termin realizacji: maksymalnie do czerwca 2018 roku

Wskaźnik wykonania: liczba kierunków studiów uzyskujących prawo do uruchomienia

 

       3. Uruchomienie nowych specjalności:

 •  Kierunek wychowanie fizyczne – animator czasu wolnego
 •  Kierunek edukacja techniczno-informatyczna – hybrydowe systemu zasilania, systemy informatyczne w medycynie

Termin realizacji: maksymalnie do czerwca 2019

 

       4. Uruchomienie nowych kursów:

 • Kierunek fizjoterapia – kinesiotaping, warsztaty TECHNOMEX

Termin realizacji: maksymalnie do czerwca 2019

Wskaźnik wykonania: liczba kierunków studiów, studiów podyplomowych, specjalności, kursów

Odpowiedzialni: dziekan, prodziekan, kierownicy zakładów

 

III. Rozwój kadry dydaktycznej Wydziału

 

Zadania szczegółowe:

       1. Pozyskanie trzech samodzielnych pracowników naukowych na podstawowym miejscu pracy dla kierunku pielęgniarstwo studia drugiego stopnia

Termin realizacji:do czerwca 2018 roku

       2. Pozyskanie trzech samodzielnych pracowników naukowych na podstawowym miejscu pracy dla kierunku fizjoterapia

Termin realizacji:do czerwca 2019 roku

       3. Pozyskanie jednego samodzielnego pracownika naukowego w podstawowym miejscu pracy dla kierunku ratownik medyczny

       4. Pozyskanie trzech nauczycieli akademickich w stopniu doktora dla kierunku ratownik medyczny studia pierwszego stopnia

Termin realizacji:do czerwca 2020 roku

       5. Pozyskanie jednego samodzielnego pracownika naukowego w podstawowym miejscu pracy dla kierunku inżynierskiego

       6. Pozyskanie trzech nauczycieli akademickich w stopniu doktora dla kierunku inżynierskiego

Termin realizacji:do czerwca 2020 roku

       7. Wykształcenie kadry instruktorskiego na potrzeby Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej

 • Kierunek pielęgniarstwo – 11 instruktorów CSM

Termin realizacji: do końca 2018 roku

Wskaźnik wykonania: ilość pracowników  naukowo-dydaktycznych

Odpowiedzialni: dziekan, prodziekan, kierownicy zakładów

 

IV. Rozwój działalności naukowej na Wydziale

 

Zadania szczegółowe:

 1. Zorganizowanie co najmniej 2 konferencji międzynarodowych
 2. Zorganizowanie co najmniej 2 konferencji krajowych
 3. Prowadzenie badań naukowych na rzecz środowiska lokalnego

Termin realizacji: do 2020 roku

Wskaźnik wykonania: liczba konferencji, liczba opracowań z badań naukowych

Odpowiedzialni: dziekan i prodziekan,  kierownicy zakładów

 

V. Zacieśnienie więzi Wydziału z otoczeniem społecznym i gospodarczym regionu.

 

Zadania szczegółowe:

 1. Umacnianie związku Wydziału z przedsiębiorcami, organami administracji państwowej i samorządowej oraz stowarzyszeniami i fundacjami poprzez dostosowanie tematyki prac dyplomowych do potrzeb i oczekiwań partnerów, organizację seminarium dotyczących  potrzeb rynku;
 2. Kontynuacja współpracy z dotychczasowymi Interesariuszami: Wojewódzkie Centrum Kotliny Jeleniogórskiej,  Uzdrowisko „Zdrój”, Szpital MSW, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, Centrum Alergologii i Pulmonologii w Karpaczu, Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu,  Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu;
 3. Nawiązanie współpracy poprzez podpisanie porozumień ze Szpitalem Bukowiec, CodeTwo Jelenia Góra, CPU ZETO – Usługi informatyczne Jelenia Góra, Firmą Dr Schneider w Jeleniej Górze, Firmą FESTO, Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze;
 4. Rozszerzenie i wzmocnienie kontaktów Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z krajowymi i zagranicznymi uczelniami i ośrodkami naukowymi;
 5. Kreowanie pozytywnego wizerunku Wydziału.

Termin realizacji: do końca 2020 roku

Wskaźnik wykonania:

 • liczba podpisanych porozumień: minimum 5
 • aktywny udział studentów i pracowników naukowych w programie Erasmus,
 • udział nauczycieli w międzynarodowych konferencjach naukowych,
 • zapraszanie nauczycieli z uczelni krajowych i zagranicznych do zamieszczania artykułów w wydziałowych publikacjach
 • wzrost liczy studentów i słuchaczy o 2% rocznie

Odpowiedzialni: dziekan, prodziekan, kierownicy zakładów  przy współpracy z Pełnomocnikiem Rektora ds. Współpracy z Zagranicą, z Biurem Karier i Promocji

 

VI. Aktywizacja ruchu studenckiego na terenie Wydziału

 

Zadania szczegółowe:

 1. Współorganizacja 2 imprez ogólnouczelnianych rocznie;
 2. Zorganizowanie co najmniej sześciu imprez sportowo-rekreacyjnych dla młodzieży akademickiej;
 3. Aktywizacja kół naukowych poprzez zwiększenie ilości członków oraz udział studentów w konferencjach naukowych.

Termin realizacji:do końca 2020 roku

Wskaźnik wykonania:

 • liczba zorganizowanych imprez
 • organizacja minimum 1 konferencji studenckiej
 • minimum 40 studentów uczestniczących w konferencjach studenckich
 • minimum 4 funkcjonujące koła naukowe
 • minimum 1 funkcjonujące koło zainteresowań

Odpowiedzialni:dziekan, prodziekan, kierownicy zakładów we współpracy z Samorządem Studenckim i Biurem Promocji i opiekunami Studenckich Kół Naukowych

 

VII. Poprawa organizacyjna funkcjonowania Wydziału.

 

Zadania szczegółowe:

 1. Poprawa funkcjonowania komunikacji z wykorzystaniem technologii informacyjnej (stałe doskonalenie strony internetowej, komunikacja za pomocą poczty e-mail)
 2. Spotkania władz Wydziału z pracownikami (dwukrotnie w ciągu roku akademickiego)
 3. Poziom satysfakcji pracowników – badania ankietowe.
 4. Usprawnianie pracy dziekanatów poprzez działania wynikające z wniosków przeprowadzonych badań pracowników i studentów – badania ankietowe.

Termin realizacji: do końca 2020 roku

Wskaźnik wykonania:

 • Sukcesywny wzrost satysfakcji pracowników i studentów określony na podstawie corocznej ankiety.

Odpowiedzialni: dziekan, prodziekan, kierownicy zakładów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Wytyczne do realizacji Strategii

 

 • Strategia rozwoju Wydziału Przyrodniczo-Technicznego  podlega zatwierdzeniu przez Radę Wydziału.
 • Na podstawie planu działania uczelni dziekan opracowuje roczne plany działania Wydziału, które po zaopiniowaniu przez Radę Wydziału, podlegają zatwierdzeniu przez Rektora.
 • Dziekan corocznie składa Rektorowi sprawozdanie z realizacji planu działania Wydziału.
 • Niezbędnym warunkiem realizacji strategii jest udział pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych oraz studentów w ramach przydzielonych zadań.