Praktyki zawodowe na kierunku Fizjoterapia - jednolite magisterskie

Regulamin Organizacji i Realizacji Praktyk Zawodowych <<<

Zarządzenie nr 61/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 26 lipca 2021 roku w sprawie: Wprowadzenia regulaminu organizacji praktyk zawodowych w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze

 

 

Program praktyk zawodowych dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2017-2018 oraz 2018-2019:

 

Program praktyk zawodowych dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019-2020 oraz 2020-2021:

PROCEDURA REALIZACJI PRAKTYKI ZAWODOWEJ:

  1. Student pobiera ze strony internetowej:
  • skierowanie x1
  • harmonogram x3
  1. Student składa do dziekanatu, najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem praktyki, wypełnione i podpisane przez placówkę skierowanie i harmonogram
  2. Na podstawie tych dokumentów Student otrzymuje z dziekanatu dwie kopie porozumienia, które przekazuje do placówki do podpisu (tylko jeśli jest taka konieczność, tzn. gdy brak wcześniej zawartej z placówką umowy)
  3. Student przynosi do dziekanatu podpisane przez placówkę porozumienie (jedna kopia zostaje w dziekanacie, natomiast druga zostaje w placówce)
  4. Po zdaniu powyższych dokumentów (skierowanie, harmonogram, porozumienie) student może rozpocząć praktykę zgodnie z przyjętym harmonogramem
  5. Dokumenty wypełniane przez Praktykanta w czasie odbywania praktyki (do pobrania przez Studenta ze strony internetowej):
  1. Warunkiem zaliczenia praktyki jest złożenie przez Studenta w dziekanacie, w ciągu 7 dni od daty zakończenia praktyki, wypełnionego dziennika praktyki zawodowej oraz innej wymaganej dokumentacji