Plan zajęć dla kierunku Edukacja techniczno-informatyczna

Studia na kierunku Edukacja techniczno-informatyczna są realizowane zgodnie z ramowym planem studiów oraz tabelami modułów, w których rozliczono ilości godzin i punkty ECTS przypadające na moduł. Zgodnie z opracowanym planem studia na kierunku Edukacja techniczno-informatyczna będą trwały 7 semestrów, a na ich realizację przeznaczono:

  • łączną liczbę punktów ECTS – 210,
  • łączną liczbę godzin - 3445, a w tym praktyki zawodowe 960 godzin i 280 godzin na napisanie pracy dyplomowej
  • łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia – 160,
  • szacunkowy nakład pracy studenta mierzony liczbą punktów ECTS wynosi – 97,

     Warunkiem ukończenia studiów jest złożenie w określonym terminie pracy dyplomowej (inżynierskiej) oraz uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego. Przystąpienie do egzaminu dyplomowego uwarunkowane jest uzyskaniem zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyki przewidzianej w planie studiów, uzyskaniem wymaganej ilości punktów ECTS oraz pozytywnych ocen za pracę dyplomową.

 

I ROK

Plan zajęć >>>

Podział na grupy >>>

Opiekun roku: 

 

III ROK

Plan zajęć >>>

Podział na grupy >>>

Opiekun roku: