POWRÓT

System punktów ECTS

W celu wyrażenia osiągnięć studenta w Uczelni stosowany jest system punktowy, który odpowiada standardowi EuropejskiegoSystemuTransferu i Akumulacji Punktów (ECTS).

Liczba punktów przyporządkowanych przedmiotom odzwierciedla przewidywany nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania odpowiednich efektów uczenia się. Uwzględnia się przy tym zarównopracę studenta w czasie zajęć zorganizowanych przez Uczelnię jak ijego pracę własną.

Punkty są przyporządkowane wszystkim przedmiotom występującym w programie studiówza wyjątkiemprzedmiotuwychowanie fizyczne.

Uzyskanie przez studenta punktów ECTS związane jest jedynie z faktem zaliczenia danego przedmiotu lub grupy przedmiotów (modułu kształcenia) i nie ma związku z otrzymaną oceną.

Liczba punktów przyporządkowanych przedmiotowi lub grupie przedmiotów (modułowi kształcenia) jest liczbą całkowitą.

W celu uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia student jest zobowiązany uzyskać:

1)na studiach inżynierskich (7 lub 8 semestrów) nie mniej, niż 210 lub 240 pkt.

2)na studiach licencjackich (6 lub 7 semestrów) nie mniej, niż 180 lub 210 pkt.

3)na jednolitych studiach magisterskich(10 semestrów) nie mniej niż 300 pkt.

4)na studiach magisterskich (od 3 do 5semestrów) -nie mniej niż 90 pkt.

 


PUNKTY ECTS A WARUNKI WPISU NA KOLEJNY SEMESTR


Zgodnie z § 13 ust. 2 Regulaminu studiów KANS:

"Student uzyskuje prawo do wpisu na kolejny semestr, jeżeli łączna liczbapunktów, októrej mowa w ust. 1, jest nie mniejsza od łącznej liczby punktów określonej przez dziekanadla dotychczas zaliczonych semestrów. Wsemestrze pierwszym student wyszczególnia przedmiotyokreślone w planie studiów, zaś w ostatnim semestrze studiów przedmiotydające możliwość ukończenia studiówpo zaliczeniu tego semestru".


GDY ZABRAKNIE PUNKTÓW...


Nie zawsze udaje się zaliczyć czy zdać wszystkie przedmioty. W związku z tym, dla każdego kierunku studiów Rada Wydziału Przyrodniczo-Technicznego stosowną Uchwałą określiła wielkość dopuszczalnego deficytu punktów po danym semestrze, czyli taką liczbę brakujących punktów, która będzie jeszcze dawała prawo do wpisu na następny semestr.

 

DOPUSZCZALNY DEFICYT PUNKTÓW PO KAŻDYM SEMESTRZE STUDIÓW, WARUNKUJĄCY UZYSKANIE PRAWA DO WPISU NA KOLEJNY SEMESTR DLA KIERUNKU:


DIETETYKA <<<

EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA <<<

FIZJOTERAPIA (jednolite studia magisterskie) <<<

PIELĘGNIARSTWO (studia licencjackie) <<<

PIELĘGNIARSTWO (studia magisterskie) <<<

WYCHOWANIE FIZYCZNE <<<