POWRÓT

Praktyki zawodowe

 

   Celem głównym praktyki zawodowej, której wymiar wynosi 960 godzin (6 miesięcy), jest przygotowanie studentów, w przyszłości absolwentów kierunku Edukacja techniczno-informatyczna, do wejścia na rynek pracy, poprzez nabycie przez nich umiejętności, wiedzy i zachowań, które są pożądane, potrzebne lub nawet niezbędne podczas wykonywania obowiązków inżyniera systemów informatyczno-technicznych.
 

 

 

Szczegółowe cele praktyk zawodowych obejmują:

  • pogłębienie i poszerzenie umiejętności zdobytych przez studenta w czasie studiów i nabycie nowych umiejętności poprzez praktyczne rozwiązywanie rzeczywistych zadań zawodowych,
  • nabycie umiejętności i zachowań potrzebnych w środowisku pracy, takich jak; praca w zespole, należyty stosunek do pracy i innych współuczestników, z którymi praca jest wykonywana,
  • zapoznanie praktykantów z organizacją, funkcjonowaniem, wyposażeniem technicznym i technologicznym zakładów pracy lub instytucji i zastosowanymi systemami informatycznymi w analizie i przetwarzaniu danych, sterowania procesem produkcyjnym, zabezpieczeniu danych i systemów, zasad archiwizacji i zapewnienia stabilności systemu informatycznego,
  • zapoznanie z rzeczywistymi zadaniami inżynierskimi, realizowanymi na rzecz prowadzonej przez firmę działalności produkcyjnej, wdrożenia nowych technologii oraz nowych rozwiązań technicznych,
  • poznanie środowiska zawodowego, zasad etyki zawodowej, holistycznego i zindywidualizowanego podejścia do osób, w procesie realizacji praktyk zawodowych.

   Program praktyk zawodowych dla studentów kierunku Edukacja techniczno-informatyczna jest częścią programu studiów, ukierunkowany na zdobywanie przez studenta umiejętności praktycznych, dostosowanych do potrzeb współczesnego rynku pracy, z obszaru techniczno-informatycznego. Powinno to być przedsiębiorstwo lub instytucja, w którym przyszły absolwent kierunku Edukacja techniczno-informatyczna będzie mógł łączyć nowoczesną wiedzę techniczną z informatyką oraz typowymi umiejętnościami inżynierskimi.
Miejscami tymi powinny być;

  • instytucje i przedsiębiorstwa zajmujące się tworzeniem i wykorzystywaniem oprogramowania komputerowego lub zajmujące się serwisowaniem sprzętu komputerowego,
  • różnego rodzaju gałęzie przemysłu, przedsiębiorstwa; energetyki, kontroli, handlowe i usługowe, urzędy administracji publicznej, szkoły oraz instytucje użytku publicznego w których procesy zarządzania, produkcji, projektowania, usług i edukacji, wspomagane są komputerowo z szerokim wykorzystaniem różnego rodzaju narzędzi informatycznych, Internetu, infrastruktury, multimediów, baz danych, itp.

   Wybór przedsiębiorstwa, w którym odbywana będzie praktyka należy do studenta. Student może dokonać wyboru spośród krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw, działających w branży gospodarki związanej tematycznie z kierunkiem. Student może również dokonać wyboru przedsiębiorstwa z listy firm, które nawiązały formalną współpracę (poprzez podpisanie umowy) z kierunkiem Edukacja techniczno-informatyczna i zobowiązały się do umożliwienia studentom odbycia praktyk. Wykaz firm jest dostępny w zakładce "Interesariusze i Partnerzy Biznesowi"