POWRÓT

Podstawy dietoterapii w zakładach żywienia zbiorowego typu zamkniętego

Kurs:

 PODSTAWY DIETOTERAPII W ZAKŁADACH ŻYWIENIA ZBIOROWEGO TYPU ZAMKNIĘTEGO

 

 

 

 

Planowany termin uruchomienia kursu:
luty 2018 rok

 

Do kogo kierujemy naszą ofertę?

Kurs adresowany jest do osób odpowiedzialnych za planowanie żywienia zbiorowego osób starszych (intendentów, pracowników działu żywienia, pracowników firm cateringowych), pracowników, kierowników Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych, Domów Pomocy Społecznej, Domów Seniora, Dziennych Domów Pomocy Społecznej oraz studentów kierunku dietetyka po ukończeniu II roku studiów.

 

Cel kursu:

Celem kursu jestzapoznanie uczestników z zasadami planowania i organizowania żywienia osób starszych w zakładach żywienia zbiorowego typu zamkniętego oraz podstawami dietoterapii w najczęściej występujących chorób wieku podeszłego. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi zaleceniami żywieniowymi

Absolwenci kursu zdobędą podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu planowania, prowadzenia i nadzorowania żywienia osób starszych zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami. Zapoznają się z podstawowymi założeniami dietoterapii najczęściej występujących chorób cywilizacyjnych oraz posiądą umiejętności układania jadłospisów w wybranych jednostkach chorobowych (m.in. cukrzycy typu 2, chorobach układu krążenia, otyłości, chorobach neurodegeneracyjnych). Nauczą się wykorzystywać i wyszukiwać rzetelne źródła informacji dotyczące żywności i żywienia..

 

Cykl kształcenia:

W ramach kursu słuchacze zrealizują 50 godzin zajęć w tym znaczna część to zajęcia w pracowni komputerowej i praca z programem Dietetyk. Zajęcia będą odbywały się w godzinach popołudniowych i weekendy.

Zajęcia realizowane są w budynkach kampusu Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze przy ulicy Lwóweckiej 18.

 

Opłata za kurs:

Kurs uruchomiony zostanie przy minimalnej liczbie 8 kandydatów.

Koszt kursu uzależniony jest od ilości zgłoszonych słuchaczy.

W przypadku zgłoszenia minimalnej liczby 8 słuchaczy cena za kurs wynosi:

700 złotych od jednej osoby

 

Warunki ukończenia kursu:

Warunkiem ukończenia kursu jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminu oraz zdobycie wymaganych zaliczeń.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia kursu.

 

Zasady rekrutacji:

  • rekrutacja na kurs - styczeń 2018
  • wypełnione podpisane podanie o przyjęcie na kurs
  • kurs uruchomiony zostanie przy naborze 8 ­- 16 słuchaczy.
  • o przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń (po złożeniu wymaganych dokumentów).
  • nabór jest prowadzony do wyczerpania limitu miejsc.

Wymagane dokumenty

  • przedłożenie dokumentów: kwestionariusz osobowy, dyplom lub świadectwo ukończenia szkoły zawodowej/średniej,
  • czytelna kserokopia dowodu osobistego; dowód do wglądu,
  • kserokopia wpłaty na kurs

 

Dokumenty należy składać w dziekanacie Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze– ul. Lwówecka 18 (budynek nr 3 pok.5), od poniedziałku do piątku w godz. od 08:30 do 14:00, telefon: 075 64 53 332.

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacić na konto:

Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze BZ WBK S.A. o/Jelenia Góra

Nr konta: 90 1090 1926 0000 0005 1400 5976

 

Kierownik kursu: mgr inż. Beata Lewandowska

 

Dokumenty do pobrania:

Podanie >>>

 

Ramowy plan kursu

 

L.p

 

Moduł

Liczba godzin

Razem godzin

Wykład

Ćwiczenia praktyczne

I.Prowadzenie i nadzorowanie żywienia osób starszych zdrowych i chorych – 6 godzin

1.

Organizacja pracy w zakładach żywienia zbiorowego typu zamkniętego – podstawy prawne.

1

-

1

2.

Zasady bezpieczeństwa w zakładach żywienia zbiorowego (system zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności)

2

-

2

3.

Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP)

1

-

1

4.

Zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP)

1

-

1

5.

Praktyczne aspekty wykonywania czynności w systemie HACCP

1

-

1

II.Ogólne zasady żywienia osób w wieku podeszłym -    16 godzin

1.

Piramida  zdrowego żywienia i aktywności fizycznej. Zasady prawidłowego komponowania jadłospisów w zakładach żywienia zbiorowego.

2

-

2

2.

Rola podstawowych składników odżywczych w żywieniu osób w wieku podeszłym. Ustalanie bilansu składników odżywczych w wybranych dietach.

2

3

5

3.

Rola składników mineralnych i witamin w żywieniu osób w wieku podeszłym.

2

-

2

4.

Narzędzia umożliwiające ocenę jakościową i ilościową jadłospisów dekadowych. Najczęściej popełniane błędy w planowaniu żywienia osób starszych.

2

3

5

5.

Klasyfikacja i charakterystyka diet leczniczych. Interwencje żywieniowe w wybranych  chorobach wieku podeszłego.

2

-

2

III. Podstawy dietoterapii w wybranych jednostkach chorobowych - 26 godzin

1.

Zastosowanie programu komputerowego Dietetyk w planowaniu żywienia zbiorowego. Ocena jakościowa gotowych jadłospisów.

-

4

4

2.

Metodyka planowania diety w nadciśnieniu tętniczym oraz zaburzeniach profilu lipidowego.

-

4

4

3.

Interwencje żywieniowe w zaburzeniach perystaltyki jelit (biegunki, zaparcia).

-

4

4

4.

Metodyka planowania diety w cukrzycy typu 2. Ocena gotowych jadłospisów pod kątem zgodności z aktualnie obowiązującymi standardami leczenia żywieniowego cukrzycy.

-

6

6

5.

Zasady postępowania żywieniowego w chorobach neurodegeneracyjnych. Planowanie prawidłowo zbilansowanych posiłków.

-

4

4

6.

Znaczenie dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego w żywieniu osób starszych.

-

4

4

EGZAMIN KOŃCOWY – 2 godziny

Razem godzin

50