POWRÓT

Kryteria przyjęć

SPIS TREŚCI

Kryteria przyjęć na studia I stopnia (kerunki: dietetyka, edukacja techniczno-informatyczna, pielęgniarstwo, wychowanie fizyczne)

Kryteria przyjęć na studia jednolite magisterskie (kierunek fizjoterapia)

Kryteria przyjęć na studia magisterskie (kierunek pielęgniarstwo)

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kryteria przyjęć na poszczególne kierunki studiów

studia licencjackie/inżynierskie (I stopień)

 

Wstęp na studia I stopnia jest wolny.

Podstawą przyjęcia na studia jest złożenie w wyznaczonym terminie wszystkich niezbędnych dokumentów.

O kolejności umieszczenia na liście kandydatów na studia decyduje kolejność złożenia dokumentów.

Na podstawie liczby otrzymanych zgłoszeń i planowanej liczby miejsc określonej przez Senat KANS dla każdego kierunku studiów Dziekan Wyudziału Przyrodniczo-Technicznego ogłasza listę przyjętych na studia.

 

Rekrutacja na studia I stopnia odbywa się na następujące kierunki:

 

1. Dietetyka (studia licencjackie w systemie stacjonarnym)  

2. Edukacja techniczno-informatyczna (studia inżynierskie w systemie stacjonarnym) 

3. Pielęgniarstwo (studia licencjackie w systemie stacjonarnym)

4. Wychowanie fizyczne (studia licencjackie w systemie stacjonarnym)

 

WYMAGANE DOKUMENTY <<<

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kryteria przyjęć na kierunek fizjoterapia

5-letnie jednolite studia magisterskie

 

 

Studenci przyjmowani są na studia zgodnie z kolejnością określoną na liście rankingowej. Miejsce na liście rankingowej zależy od ilości uzyskanych punktów rekrutacyjnych. Najwyższa liczba punktów skutkuje przyznaniem kandydatowi pierwszego miejsca na liście.

W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat otrzymuje punkty za przedmioty, z których zdawał egzamin maturalny lub egzamin dojrzałości określone w Tabeli 1, według następującego klucza:
 

WR = B + J + D


Przy czym:
WR, oznacza ilość przyznanych punktów rekrutacyjnych
B, oznacza ilość punktów przyznanych za wynik maturalny z biologii
J, oznacza ilość punktów przyznanych za wynik maturalny z wybranego języka nowożytnego
D, oznacza ilość punktów przyznanych za wynik maturalny z jednego z przedmiotów do wyboru

Tabela 1. Przedmioty maturalne brane pod uwagę w rekrutacji na kierunek fizjoterapia
 
1. BIOLOGIA
2. JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY1
3.
jeden z przedmiotów2:
CHEMIA / FIZYKA (FIZYKA I ASTRONOMIA) / MATEMATYKA / JĘZYK POLSKI
 
1 Uwzględniając lepszy wynik w przypadku dwóch języków obcych.
2 Uwzględniając ten, z którego po przeliczeniu kandydat uzyska większą liczbę punktów rekrutacyjnych

Kandydat może ubiegać się o przyjęcie na kierunek fizjoterapia, jeżeli zdał egzamin maturalny lub egzamin dojrzałości przynajmniej z jednego przedmiotu określonego w Tabeli 1.

Kandydat na kierunek fizjoterapia otrzymuje punkty rekrutacyjne według następujących zasad:

1) Egzamin maturalny „Nowa matura”

Poziom podstawowy Poziom rozszerzony
wynik procentowy, podany na świadectwie dojrzałości, uzyskany w części pisemnej punkty rekrutacyjne wynik procentowy, podany na świadectwie dojrzałości, uzyskany w części pisemnej punkty rekrutacyjne
100% - 87% 100 100% - 87% 150
86% - 73% 80 86% - 73% 125
72% - 59% 60 72% - 59% 100
58% - 45% 40 58% - 45% 75
44% - 30% 20 44% - 30% 50
 

2) Egzamin dojrzałości „Stara matura”:

Skala sześciostopniowa Skala pięciostopniowa
ocena uzyskana w części pisemnej punkty rekrutacyjne ocena uzyskana w części pisemnej punkty rekrutacyjne
6 150 - -
5 130 5 150
4 100 4 100
3 60 3 50
2 20 - -
 

3) Egzamin dojrzałości zdany poza granicami Polski:

Wynik maturalny z danego przedmiotu uzyskany w części pisemnej
Punkty rekrutacyjne
6 120
5 100
4 70
3 40
2 20
 

4) Matura międzynarodowa (International Baccalaureate)

                                    

Ocena maturalna z danego przedmiotu uzyskana w części pisemnej

Liczba punktów dla kandydatów zdających IB na poziomie
standard level (SL)

Liczba punktów dla kandydatów zdających IB na poziomie
higherlevel (HL)

7 (Excellent) 100 150
 6 (Very good) 85 135
5 (Good) 70 110
  4 (Satisfactory) 50 90
3 (Mediocre) 30 60
2 (Poor) 10 30

 

W przypadku, gdy przy egzaminie maturalnym nie został określony jego poziom, kandydat otrzymuje punkty jak przy poziomie podstawowym.

W przypadku, gdy kandydat zdawał egzamin maturalny lub egzamin dojrzałości zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym pod uwagę brany jest poziom, z którego po przeliczeniu kandydat uzyska większą liczbę punktów rekrutacyjnych.

Wysokość progu rekrutacyjnego określa Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, na podstawie liczby otrzymanych zgłoszeń i planowanej liczby miejsc.

Dla obcokrajowców podstawą przyjęcia na jednolite studia magisterskie jest złożenie w wyznaczonym terminie wszystkich niezbędnych dokumentów oraz przedstawienie ważnego zaświadczenia stwierdzającego równorzędność posiadanego świadectwa podlegającego nostryfikacji z odpowiednim polskim świadectwem dojrzałości, przy czym zaświadczenie to powinno być przedstawione w terminie nie dłuższym niż do końca pierwszego semestru studiów. Dalsze postępowanie rekrutacyjne odbywa się według wyżej opisanych zasad.

Językiem wykładowym jest język polski.

 

WYMAGANE DOKUMENTY <<<


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kryteria przyjęć na kierunek pielęgniarstwo

2-letnie studia magisterskie (II stopień studiów)

 

Kandydatami na studia drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo mogą być osoby, które uzyskały tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa. O przyjęciu na studia decyduje ranking dyplomów licencjata pielęgniarstwa.
 
Podstawą przyjęcia na studia jest wynik egzaminu dyplomowego i wynik ukończenia studiów – maksymalnie 50 punktów. Dla osób które uzyskały dyplom studiów pierwszego stopnia przed 1 stycznia 2005 roku podstawą przyjęcia na studia jest suma punktów uzyskanych za ocenę z dyplomu.
 
Oceny są przeliczane wg tabeli:
 
Przeliczenie ocen na punkty z dyplomu studiów I stopnia
Średnia ocen
Punkty
4,50 i powyżej
50
4,00 - 4,49
40
3,00 - 3,99
30
 
Dodatkowe udokumentowane osiągnięcia w przebiegu studiów drugiego stopnia (maksymalnie 15 punktów):
 
Rodzaj osiągnięcia
Punkty
Publikacja w czasopiśmie naukowym/zawodowym
10
Referat/plakat na konferencji naukowej
5

 

Dla obcokrajowców podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo jest złożenie w wyznaczonym terminie wszystkich niezbędnych dokumentów >>> oraz przedstawienie zaświadczenia stwierdzającego równorzędność posiadanego dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia potwierdzone przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych. Zaświadczenie to powinno być przedstawione w terminie nie dłuższym niż do końca pierwszego semestru studiów. Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia drugiegostopnia na kierunku pielęgniarstwo zobowiązani są do złożenia zaświadczenia o umiejętności posługiwania się językiem polskim w mowie i piśmie. Zaświadczenie wydawane jest przez powołaną w tym celu Komisję Językową KANS.

Językiem wykładowym jest język polski.


 
Wynik końcowy postępowania rekrutacyjnego na kierunek pielęgniarstwo jest sumą wszystkich uzyskanych punktów, których może być 65.
 
Wskaźnik punktowy uzyskany przez kandydata musi osiągnąć wartość progową, określoną dla każdego kierunku przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną, na podstawie liczby otrzymanych zgłoszeń i planowanej liczby miejsc.
 
 

WYMAGANE DOKUMENTY <<<