Opis kierunku - Edukacja techniczno-informatyczna

Celem kształcenia na kierunku Edukacja techniczno-informatyczna jest dostarczenie wiedzy z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych, rozwijanie kompetencji społecznych oraz umiejętności umożliwiających podjęcie pracy zawodowej, jako inżynier, projektant (eksploatator) systemów informatyczno-technicznych wspomagających procesy zarządzania i produkcji w różnego rodzaju przedsiębiorstwach oraz instytucjach. Jako specjalista ma być przygotowany do pracy samodzielnej i w zespołach projektowych współpracując ze specjalistami innych branż przy rozwiązywaniu problemów związanych z utrzymaniem produkcji oraz podczas projektowania inżynierskiego.
   Są to studia o profilu praktycznym, które trwają 7 semestrów i przygotowują studentów do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach i instytucjach w których mają zastosowanie różnego rodzaju systemy informatyczno-techniczne wspomagające projektowanie i produkcję.
   W trakcie studiów student zdobędzie również wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki, pozna działanie współczesnych systemów komputerowych, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych oraz podejścia stosowane w inżynierii oprogramowania, biorąc aktywny udział w realizacji projektów informatycznych.
   Dużą rolę w procesie kształcenia przykłada się do zajęć praktycznych, które stanowią ponad połowę zajęć programowych, gdzie istotnym elementem są praktyki zawodowe, realizowane w wymiarze sześciu miesięcy w ciągu całego okresu studiów.
   Program studiów, jak i również układane plany zajęć umożliwiają studentom realizację kształcenia przemiennego, w ramach których zajęcia dydaktyczne na uczelni, student może połączyć z pracą w firmach partnerskich, z którymi kierunek Edukacja techniczno-informatyczna ma podpisane porozumienia.
Każdy student kończy studia napisaniem pracy inżynierskiej, a po ukończeniu studiów ma uprawnienia do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia (magisterskich) na innych uczelniach.


   W trakcie studiów student jest wyposażony w wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • programowania w nowoczesnych językach programowania,
 • projektowania i obsługi systemów baz danych,
 • konfigurowania usług sieciowych i obsługi sieci komputerowych,
 • posługiwania się współczesnymi sieciowymi systemami operacyjnymi.
 • sprawnego posługiwania się dostępnymi źródłami informacji i korzystania z dokumentacji technicznej produktów IT,
 • bezpieczeństwa systemów informatycznych,
 • komputerowych systemów pomiarowych,
 • komputerowych systemów zabezpieczenia produkcji i zaopatrzenia,
 • komputerowych systemów wspomagania projektowania,
 • zarządzania projektami IT,
 • podstaw automatyki,