OPIEKUNOWIE ROCZNIKÓW

Dietetyka

I rok –  dr inż. Karolina Semeriak-Siecla

II rok – mgr Beata Lewandowska

III rok – mgr Renata Wysocka

 

Edukacja techniczno-informatyczna

II rok – dr inż. Jerzy Januszewicz

 

Fizjoterapia  

I rok – dr Tomasz Ignasiak

II rok – dr Monika Sobolak

III rok – dr Alicja Nowak

IV rok – dr Anna Mickiewicz

 

Pielęgniarstwo – I stopień

I rok – mgr Patrycja Zapora

II rok – mgr Renata Wysocka

III rok – mgr Maria Bąk

 

Pielęgniarstwo – II stopień

I rok – dr Jolanta Pietras

II rok – dr Elżbieta Grajczyk

 

Wychowanie fizyczne

I rok – dr Tomasz Jonak

II rok – mgr Wojciech Lara

III rok – mgr Małgorzata Nyc

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW OPIEKUNA ROKU:

  1. udziela informacji o regulaminie, organizacji i programie studiów, obowiązujących w Uczelni przepisach, itp.;
  2. ułatwia rozwój zainteresowań naukowych studenta powierzonego rocznika oraz ukierunkowuje te zainteresowania;
  3. minimum raz w roku akademickim organizuje i koordynuje spotkanie studentów powierzonego rocznika z opiekunami kół naukowych;
  4. pomaga studentowi powierzonego rocznika w wyborze zajęć fakultatywnych;
  5. uczestniczy z głosem doradczym w zaliczeniach i egzaminach komisyjnych oraz ewentualnych postępowaniach dyscyplinarnych;
  6. organizuje uroczystości i spotkania dotyczące powierzonego rocznika (np. wręczenie dyplomów, spotkania organizacyjne);
  7. aktywnie uczestniczy wraz z powierzonym rocznikiem w Święcie Uczelni;
  8. prowadzi akcje promocyjne, w które zaangażowany jest powierzony rocznik (np. wyznaczanie studentów do zadań promocyjnych, współpraca z działem promocji, organizacja działań promocyjnych);
  9. współpracuje z kierownictwem Wydziału w sprawach dotyczących powierzonego rocznika;
  10. ściśle współdziała z organami samorządu studenckiego, starostą roku oraz organizacjami studenckimi i młodzieżowymi działającymi na Uczelni we wszystkich sprawach dotyczących studentów.