Procedura składania wniosku o przepisanie oceny

Procedura składania wniosku o przepisanie oceny

Szanowni Państwo,

Od semestru letniego zmienia się wzór podania o przepisanie (uznanie) ocen z przedmiotów realizowanych na innych kierunkach lub innej uczelni. Bardzo prosimy o zapoznanie się z nowym wzorem.

UWAGA! Wniosek należy złożyć w terminie dwóch tygodni od terminu rozpoczęcie zajęć. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające zaliczenie w/w przedmiotu/ów (suplement do dyplomu, kopię indeksu) oraz kartę przedmiotu (sylabus), z którego student wnosi o przepisanie oceny. 

Procedura składania wniosku o uznanie ocen z przedmiotu/przedmiotów wygląda następująco.

  1. W przypadku realizacji zajęć normalnie w tzw. kontakcie – student na wniosku zobowiązany jest uzyskać opinię prowadzącego – zgodę oraz podpis tego prowadzącego.
  2. W przypadku realizacji zajęć online, kiedy student nie ma możliwości uzyskania podpisu prowadzącego na wniosku, do wniosku należy dołączyć opinie i zgodę prowadzącego wystawioną online, np. mailowo.

 

We wniosku należy oddzielnie wpisywać każdy przedmiot oraz jego formę. Jeśli realizujecie Państwo wykład i ćwiczenia z danego przedmiotu i prosicie o przepisanie ocen z tych dwóch form przedmiotu, wówczas na wniosku wpisujecie Państwo osobno wykład i osobno ćwiczenia i musicie uzyskać dwa podpisy prowadzącego.