Kierunkowe Efekty Uczenia się - Pielęgniarstwo studia I stopnia (licencjackie)

Zgodnie z: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego Dz.U. 2019 poz. 1573

Symbol

Szczegółowe efekty uczenia się

Odniesienie do PRK

A.       NAUKI PODSTAWOWE (anatomia, fizjologia, patologia, genetyka, biochemia i biofizyka, mikrobiologia i parazytologia, farmakologia, radiologia)

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:

A.W1

budowę ciała ludzkiego w podejściu topograficznym (kończyny górna i dolna, klatka piersiowa, brzuch, miednica, grzbiet, szyja, głowa) i czynnościowym (układ kostno-stawowy, układ mięśniowy, układ krążenia, układ oddechowy, układ pokarmowy, układ moczowy, układy płciowe, układ nerwowy, narządy zmysłów, powłoka wspólna);

P6S_WG

A.W2.

neurohormonalną regulację procesów fizjologicznych i elektrofizjologicznych zachodzących w organizmie;

P6S_WG

A.W3.

udział układów i narządów organizmu w utrzymaniu jego homeostazy;

P6S_WG

A.W4.

fizjologię poszczególnych układów i narządów organizmu;

P6S_WG

A.W5.

podstawy działania układów regulacji (homeostaza) oraz rolę sprzężenia zwrotnego dodatniego i ujemnego;

P6S_WG

A.W6.

podstawowe pojęcia z zakresu patologii ogólnej i patologii poszczególnych układów organizmu;

P6S_WG

A.W7.

wybrane zagadnienia z zakresu patologii narządowej układu krążenia, układu oddechowego, układu trawiennego, układu hormonalnego, układu metabolicznego, układu moczowo-płciowego i układu nerwowego;

P6S_WG

A.W8.

czynniki chorobotwórcze zewnętrzne i wewnętrzne, modyfikowalne i niemodyfikowalne;

P6S_WG

A.W9.

uwarunkowania genetyczne grup krwi człowieka oraz konfliktu serologicznego w układzie Rh;

P6S_WG

A.W10.

problematykę chorób uwarunkowanych genetycznie;

P6S_WG

A.W11.

budowę chromosomów i molekularne podłoże mutagenezy;

P6S_WG

A.W12.

zasady dziedziczenia różnej liczby cech, dziedziczenia cech ilościowych, niezależnego dziedziczenia cech i dziedziczenia pozajądrowej informacji genetycznej;

P6S_WG

A.W13.

podstawy fizykochemiczne działania zmysłów wykorzystujących fizyczne nośniki informacji (fale dźwiękowe i elektromagnetyczne);

P6S_WG

A.W14.

witaminy, aminokwasy, nukleozydy, monosacharydy, kwasy karboksylowe i ich pochodne, wchodzące w skład makrocząsteczek obecnych w komórkach, macierzy zewnątrzkomórkowej i płynach ustrojowych;

P6S_WG

A.W15.

mechanizmy regulacji i biofizyczne podstawy funkcjonowania metabolizmu w organizmie;

P6S_WG

A.W16.

wpływ na organizm czynników zewnętrznych, takich jak temperatura, grawitacja, ciśnienie, pole elektromagnetyczne oraz promieniowanie jonizujące;

P6S_WG

A.W17.

klasyfikację drobnoustrojów z uwzględnieniem mikroorganizmów chorobotwórczych i obecnych w mikrobiocie fizjologicznej człowieka;

P6S_WG

A.W18.

podstawowe pojęcia z zakresu mikrobiologii i parazytologii oraz metody stosowane w diagnostyce mikrobiologicznej;

P6S_WG

A.W19.

poszczególne grupy środków leczniczych, główne mechanizmy ich działania i powodowane przez nie przemiany w ustroju i działania uboczne;

P6S_WG

A.W20.

podstawowe zasady farmakoterapii;

P6S_WG

A.W21.

poszczególne grupy leków, substancje czynne zawarte w lekach, zastosowanie leków oraz postacie i drogi ich podawania;

P6S_WG

A.W22.

wpływ procesów chorobowych na metabolizm i eliminację leków;

P6S_WG

A.W23.

ważniejsze działania niepożądane leków, w tym wynikające z ich interakcji, i procedurę zgłaszania działań niepożądanych leków;

P6S_WG

A.W24.

zasady wystawiania recept w ramach realizacji zleceń lekarskich;

P6S_WK

A.W25.

zasady leczenia krwią i środkami krwiozastępczymi;

P6S_WG

A.W26.

metody obrazowania i zasady przeprowadzania obrazowania tymi metodami oraz zasady ochrony radiologicznej.

P6S_WG

W zakresie umiejętności absolwent potrafi:

A.U1.

posługiwać się w praktyce mianownictwem anatomicznym oraz wykorzystywać znajomość topografii narządów ciała ludzkiego;

P6S_UW

A.U2.

łączyć obrazy uszkodzeń tkankowych i narządowych z objawami klinicznymi choroby, wywiadem i wynikami badań diagnostycznych;

P6S_UW

A.U3.

szacować ryzyko ujawnienia się danej choroby w oparciu o zasady dziedziczenia i wpływ czynników środowiskowych;

P6S_UW

A.U4.

wykorzystywać uwarunkowania chorób genetycznych w profilaktyce chorób;

P6S_UW

A.U5.

współuczestniczyć w doborze metod diagnostycznych w poszczególnych stanach klinicznych z wykorzystaniem wiedzy z zakresu biochemii i biofizyki;

P6S_UW

A.U6.

rozpoznawać najczęściej spotykane pasożyty człowieka na podstawie ich budowy, cykli życiowych oraz wywoływanych przez nie objawów chorobowych;

P6S_UW

A.U7.

szacować niebezpieczeństwo toksykologiczne w określonych grupach wiekowych oraz w różnych stanach klinicznych;

P6S_UW

A.U8.

posługiwać się informatorami farmaceutycznymi i bazami danych o produktach leczniczych;

P6S_UW

A.U9.

wystawiać recepty na leki niezbędne do kontynuacji leczenia w ramach realizacji zleceń lekarskich;

P6S_UW

A.U10.

przygotowywać zapis form recepturowych substancji leczniczych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego zleconych przez lekarza;

P6S_UW

A.U11.

stosować zasady ochrony radiologicznej.

P6S_UW

B.        NAUKI SPOŁECZNE I HUMANISTYCZNE (psychologia, socjologia, pedagogika, prawo medyczne, zdrowie publiczne, język angielski)

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:

B.W1

psychologiczne podstawy rozwoju człowieka, jego zachowania prawidłowe i zaburzone;

P6S_WG

B.W2.

problematykę relacji człowiek – środowisko społeczne i mechanizmy funkcjonowania człowieka w sytuacjach trudnych;

P6S_WG

P6S_WK

B.W3.

etapy rozwoju psychicznego człowieka i występujące na tych etapach prawidłowości;

P6S_WG

B.W4.

pojęcie emocji i motywacji oraz zaburzenia osobowościowe;

P6S_WG

B.W5

istotę, strukturę i zjawiska zachodzące w procesie przekazywania i wymiany informacji oraz modele i style komunikacji interpersonalnej;

P6S_WK

B.W6.

techniki redukowania lęku, metody relaksacji oraz mechanizmy powstawania i zapobiegania zespołowi wypalenia zawodowego;

P6S_WK

B.W7.

pojęcia oraz zasady funkcjonowania grupy, organizacji, instytucji, populacji, społeczności i ekosystemu;

P6S_WK

B.W8.

wybrane obszary odrębności kulturowych i religijnych;

P6S_WK

B.W9.

zakres interakcji społecznej i proces socjalizacji oraz działanie lokalnych społeczności i ekosystemu;

P6S_WK

B.W10.

pojęcia dewiacji i zaburzenia, ze szczególnym uwzględnieniem patologii dziecięcej;

P6S_WG

B.W11.

zjawisko dyskryminacji społecznej, kulturowej, etnicznej oraz ze względu na płeć;

P6S_WK

B.W12.

podstawowe pojęcia i zagadnienia z zakresu pedagogiki jako nauki stosowanej i procesu wychowania w aspekcie zjawiska społecznego (chorowania, zdrowienia, hospitalizacji, umierania);

P6S_WG

B.W13.

problematykę procesu kształcenia w ujęciu edukacji zdrowotnej;

P6S_WG

B.W14.

metodykę edukacji zdrowotnej dzieci, młodzieży i dorosłych;

P6S_WG

B.W15

podstawowe pojęcia z zakresu prawa i rolę prawa w życiu społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem praw człowieka i prawa pracy;

P6S_WK

B.W16.

podstawowe regulacje prawne z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej i innych państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz wybrane trendy w polityce ochrony zdrowia w Rzeczypospolitej Polskiej i innych państwach członkowskich Unii Europejskiej;

P6S_WK

B.W17.

podstawy prawne wykonywania zawodu pielęgniarki, w tym prawa i obowiązki pielęgniarki, organizację i zadania samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych oraz prawa i obowiązki jego członków;

P6S_WK

B.W18.

zasady odpowiedzialności karnej, cywilnej, pracowniczej i zawodowej związanej z wykonywaniem zawodu pielęgniarki;

P6S_WK

B.W19.

prawa człowieka, prawa dziecka i prawa pacjenta;

P6S_WK

B.W20.

zadania z zakresu zdrowia publicznego;

P6S_WK

B.W21

kulturowe, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania zdrowia publicznego;

P6S_WK

B.W22.

podstawowe pojęcia dotyczące zdrowia i choroby;

P6S_WG

B.W23.

istotę profilaktyki i prewencji chorób;

P6S_WK

B.W24.

zasady funkcjonowania rynku usług medycznych w Rzeczypospolitej Polskiej i wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej;

P6S_WK

B.W25.

swoiste zagrożenia zdrowotne występujące w środowisku zamieszkania, edukacji i pracy;

P6S_WG

B.W26.

międzynarodowe klasyfikacje statystyczne, w tym chorób i problemów zdrowotnych (ICD-10), procedur medycznych (ICD-9) oraz funkcjonowania, niepełnosprawności i zdrowia (ICF).

P6S_WK

W zakresie umiejętności absolwent potrafi:

B.U1.

rozpoznawać zachowania prawidłowe, zaburzone i patologiczne;

P6S_UW

B.U2.

oceniać wpływ choroby i hospitalizacji na stan fizyczny i psychiczny człowieka;

P6S_UW

B.U3.

oceniać funkcjonowanie człowieka w sytuacjach trudnych (stres, frustracja, konflikt, trauma, żałoba) oraz przedstawiać elementarne formy pomocy psychologicznej;

P6S_UW

B.U4.

identyfikować błędy i bariery w procesie komunikowania się;

P6S_UW

B.U5.

wykorzystywać techniki komunikacji werbalnej i pozawerbalnej w opiece pielęgniarskiej;

P6S_UK

B.U6.

tworzyć warunki do prawidłowej komunikacji z pacjentem i członkami zespołu opieki;

P6S_UK

P6S_UO

B.U7.

wskazywać i stosować właściwe techniki redukowania lęku i metody relaksacyjne;

P6S_UO

B.U8.

stosować mechanizmy zapobiegania zespołowi wypalenia zawodowego;

P6S_UW

P6S_UO

B.U9.

proponować działania zapobiegające dyskryminacji i rasizmowi oraz dewiacjom i patologiom wśród dzieci i młodzieży;

P6S_UO

B.U10.

rozpoznawać potrzeby edukacyjne w grupach odbiorców usług pielęgniarskich;

P6S_UO

B.U11.

opracowywać programy edukacyjne w zakresie działań prozdrowotnych dla różnych grup odbiorców;

P6S_UW

B.U12.

stosować przepisy prawa dotyczące praktyki zawodowej pielęgniarki;

P6S_UW

B.U13.

oceniać światowe trendy dotyczące ochrony zdrowia w aspekcie najnowszych danych epidemiologicznych i demograficznych;

P6S_UW

B.U14.

analizować i oceniać funkcjonowanie różnych systemów opieki medycznej oraz identyfikować źródła ich finansowania;

P6S_UW

B.U15.

stosować międzynarodowe klasyfikacje statystyczne, w tym chorób i problemów zdrowotnych (ICD-10), procedur medycznych (ICD-9) oraz funkcjonowania niepełnosprawności i zdrowia (ICF);

P6S_UW

B.U16.

analizować piśmiennictwo medyczne w języku angielskim;

P6S_UW

B.U17.

porozumiewać się w języku angielskim na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

P6S_UK

C.      NAUKI W ZAKRESIE PODSTAW OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ (podstawy pielęgniarstwa, etyka zawodu pielęgniarki, promocja zdrowia, podstawowa opieka zdrowotna, dietetyka, organizacja pracy pielęgniarskiej, badanie fizykalne, zakażenia szpitalne, system informacji w ochronie zdrowia, zajęcia fakultatywne do wyboru: język migowylub współpraca w zespołach opieki zdrowotnej)

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:

C.W1.

uwarunkowania rozwoju pielęgniarstwa na tle transformacji opieki pielęgniarskiej i profesjonalizacji współczesnego pielęgniarstwa;

P6S_WG

P6S_WK

C.W2.

pojęcie pielęgnowania, w tym wspierania, pomagania i towarzyszenia;

P6S_WG

C.W3.

funkcje i zadania zawodowe pielęgniarki oraz rolę pacjenta w procesie realizacji opieki pielęgniarskiej;

P6S_WG

P6S_WK

C.W4.

proces pielęgnowania (istota, etapy, zasady) i primary nursing (istota, odrębności) oraz wpływ pielęgnowania tradycyjnego na funkcjonowanie praktyki pielęgniarskiej;

P6S_WG

C.W5.

klasyfikacje diagnoz i praktyk pielęgniarskich;

P6S_WG

C.W6.

istotę opieki pielęgniarskiej opartej o wybrane założenia teoretyczne (Florence Nightingale, Virginia Henderson, Dorothea Orem, Callista Roy, Betty Neuman);

P6S_WG

C.W7.

istotę, cel, wskazania, przeciwwskazania, powikłania, obowiązujące zasady i technikę wykonywania podstawowych czynności pielęgniarskich, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych;

P6S_WG

C.W8.

zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem zdrowym, zagrożonym chorobą, chorym i o niepomyślnym rokowaniu;

P6S_WG

C.W9.

zakres i charakter opieki pielęgniarskiej w wybranych stanach pacjenta, sytuacjach klinicznych, w deficycie samoopieki, zaburzonym komforcie, zaburzonej sferze psychoruchowej;

P6S_WG

C.W10.

zakres opieki pielęgniarskiej i interwencji pielęgniarskich w wybranych diagnozach pielęgniarskich;

P6S_WG

C.W11.

udział pielęgniarki w zespole interdyscyplinarnym w procesie promowania zdrowia, profilaktyki, diagnozowania, leczenia i rehabilitacji;

P6S_WG

C.W12.

przedmiot etyki ogólnej i zawodowej;

P6S_WK

C.W13.

istotę podejmowania decyzji etycznych i rozwiązywania dylematów moralnych w pracy pielęgniarki;

P6S_WK

C.W14.

problematykę etyki normatywnej, w tym aksjologii wartości, powinności i sprawności moralnych istotnych w pracy pielęgniarki;

P6S_WK

C.W15.

kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej;

P6S_WK

C.W16.

zasady promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej;

P6S_WK

C.W17.

zasady konstruowania programów promocji zdrowia;

P6S_WK

C.W18.

strategie promocji zdrowia o zasięgu lokalnym, krajowym i światowym;

P6S_WK

C.W19.

organizację i funkcjonowanie podstawowej opieki zdrowotnej w Rzeczypospolitej Polskiej i innych państwach, z uwzględnieniem zadań pielęgniarki i innych pracowników systemu ochrony zdrowia;

P6S_WK

C.W20.

warunki realizacji i zasady finansowania świadczeń pielęgniarskich w podstawowej opiece zdrowotnej;

P6S_WK

C.W21.

metody oceny środowiska nauczania i wychowania w zakresie rozpoznawania problemów zdrowotnych dzieci i młodzieży;

P6S_WG

C.W22.

zapotrzebowanie organizmu na składniki pokarmowe;

P6S_WG

C.W23.

zasady żywienia osób zdrowych i chorych w różnym wieku oraz żywienia dojelitowego i pozajelitowego;

P6S_WG

C.W24.

zasady leczenia dietetycznego i powikłania dietoterapii;

P6S_WG

C.W25.

rodzaje i zastosowanie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego;

P6S_WG

C.W26.

pojęcie stanowiska pracy, zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności;

P6S_WG

P6S_WK

C.W27.

przepisy prawa dotyczące czasu pracy, pracy zmianowej, rozkładu czasu pracy i obciążenia na stanowiskach pielęgniarskich;

P6S_WK

C.W28.

podstawowe metody organizacji opieki pielęgniarskiej i ich znaczenie dla jakości tej opieki;

P6S_WK

C.W29.

etapy planowania pracy własnej i podległego personelu;

P6S_WK

C.W30.

możliwości planowania kariery zawodowej i uwarunkowania własnego rozwoju zawodowego;

P6S_WK

C.W31.

problematykę jakości w opiece zdrowotnej;

P6S_WK

C.W32.

pojęcie i zasady prowadzenia badania podmiotowego i jego dokumentowania;

P6S_WG

C.W33.

metody i techniki kompleksowego badania przedmiotowego;

P6S_WG

C.W34.

znaczenie wyników badania podmiotowego i przedmiotowego w formułowaniu oceny stanu zdrowia pacjenta dla potrzeb opieki pielęgniarskiej;

P6S_WG

C.W35.

sposoby przeprowadzania badania fizykalnego z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności;

P6S_WG

C.W36.

pojęcie zakażeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym zakażeń szpitalnych, z uwzględnieniem źródeł i rezerwuaru drobnoustrojów w środowisku pozaszpitalnym i szpitalnym, w tym dróg ich szerzenia;

P6S_WG

C.W37.

sposoby kontroli szerzenia się, zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych;

P6S_WG

C.W38.

mechanizm i sposoby postępowania w zakażeniu krwi, zakażeniu ogólnoustrojowym, szpitalnym zapaleniu płuc, zakażeniu dróg moczowych i zakażeniu miejsca operowanego;

P6S_WG

C.W39.

zasady budowy i funkcjonowania Systemu Informacji Medycznej (SIM), dziedzinowych systemów teleinformatycznych oraz rejestrów medycznych, a także zasady ich współdziałania

P6S_WK

C.W40

metody, narzędzia i techniki pozyskiwania danych;

P6S_WK

C.W41.

podstawy języka migowego, znaki daktylograficzne i ideograficzne, w zakresie niezbędnym do gromadzenia informacji o sytuacji zdrowotnej pacjenta;

P6S_WG

C.W42.

zasady komunikowania się z pacjentem niesłyszącym;

P6S_WK

C.W43.

priorytety pracy zespołowej i czynniki wpływające na efektywność pracy zespołu;

P6S_WK

C.W44.

znaczenie motywacji członków zespołu dla jakości i efektywności pracy;

P6S_WK

C.W45.

rolę przywództwa i style zarządzania w pracy zespołowej oraz ich wady i zalety;

P6S_WK

C.W46.

proces podejmowania decyzji w zespole;

P6S_WK

C.W47.

metody samooceny pracy zespołu;

P6S_WK

C.W48.

czynniki zakłócające pracę zespołową i metody rozwiązywania konfliktów w zespole.

P6S_WK

W zakresie umiejętności absolwent potrafi:

C.U1.

stosować wybraną metodę pielęgnowania w opiece nad pacjentem;

P6S_UW

C.U2.

gromadzić informacje metodą wywiadu, obserwacji, pomiarów, badania przedmiotowego, analizy dokumentacji w celu rozpoznawania stanu zdrowia pacjenta i sformułowania diagnozy pielęgniarskiej;

P6S_UW

C.U3.

ustalać cele i plan opieki pielęgniarskiej oraz realizować ją wspólnie z pacjentem i jego rodziną;

P6S_UK

C.U4.

monitorować stan zdrowia pacjenta podczas pobytu w szpitalu lub innych jednostkach organizacyjnych systemu ochrony zdrowia;

P6S_UW

C.U5.

dokonywać bieżącej i końcowej oceny stanu zdrowia pacjenta i podejmowanych działań pielęgniarskich;

P6S_UW

C.U6.

wykonywać testy diagnostyczne dla oznaczenia ciał ketonowych i glukozy we krwi i w moczu oraz cholesterolu we krwi oraz inne testy paskowe;

P6S_UW

C.U7.

prowadzić, dokumentować i oceniać bilans płynów pacjenta;

P6S_UW

C.U8.

wykonywać pomiar temperatury ciała, tętna, oddechu, ciśnienia tętniczego krwi, ośrodkowego ciśnienia żylnego, obwodów, saturacji, szczytowego przepływu wydechowego oraz pomiary antropometryczne (pomiar masy ciała, wzrostu, wskaźnika BMI, wskaźników dystrybucji tkanki tłuszczowej: WHR, WHtR, grubości fałdów skórno-tłuszczowych);

P6S_UW

C.U9.

pobierać materiał do badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych oraz asystować lekarzowi przy badaniach diagnostycznych;

P6S_UW

C.U10.

stosować zabiegi przeciwzapalne;

P6S_UW

C.U11.

przechowywać i przygotowywać leki zgodnie z obowiązującymi standardami;

P6S_UW

C.U12.

podawać pacjentowi leki różnymi drogami, zgodnie z pisemnym zleceniem lekarza lub zgodnie z posiadanymi kompetencjami oraz obliczać dawki leków;

P6S_UW

C.U13.

wykonywać szczepienia przeciw grypie, WZW i tężcowi;

P6S_UW

C.U14.

wykonywać płukanie jamy ustnej, gardła, oka, ucha, żołądka, pęcherza moczowego, przetoki jelitowej i rany;

P6S_UW

C.U15.

zakładać i usuwać cewnik z żył obwodowych, wykonywać kroplowe wlewy dożylne oraz monitorować i pielęgnować miejsce wkłucia obwodowego, wkłucia centralnego i portu naczyniowego

P6S_UW

C.U16.

wykorzystywać dostępne metody karmienia pacjenta (doustnie, przez zgłębnik, przetoki odżywcze);

P6S_UW

C.U17.

przemieszczać i pozycjonować pacjenta z wykorzystaniem różnych technik i metod;

P6S_UW

C.U18.

wykonywać gimnastykę oddechową i drenaż ułożeniowy, odśluzowywanie dróg oddechowych i inhalację;

P6S_UW

C.U19.

wykonywać nacieranie, oklepywanie, ćwiczenia czynne i bierne;

P6S_UW

C.U20.

wykonywać zabiegi higieniczne;

P6S_UW

C.U21.

pielęgnować skórę i jej wytwory oraz błony śluzowe z zastosowaniem środków farmakologicznych i materiałów medycznych, w tym stosować kąpiele lecznicze;

P6S_UW

C.U22.

oceniać ryzyko rozwoju odleżyn i stosować działania profilaktyczne;

P6S_UW

C.U23.

wykonywać zabiegi doodbytnicze;

P6S_UW

C.U24.

zakładać cewnik do pęcherza moczowego, monitorować diurezę i usuwać cewnik;

P6S_UW

C.U25.

zakładać zgłębnik do żołądka oraz monitorować i usuwać  zgłębnik;

P6S_UW

C.U26.

prowadzić dokumentację medyczną oraz posługiwać się nią;

P6S_UW

C.U27.

rozwiązywać dylematy etyczne i moralne w praktyce pielęgniarskiej;

P6S_UW P6S_UK

C.U28.

oceniać potencjał zdrowotny pacjenta i jego rodziny z wykorzystaniem skal, siatek i pomiarów;

P6S_UW

C.U29.

rozpoznawać uwarunkowania zachowań zdrowotnych pacjenta i czynniki ryzyka chorób wynikających ze stylu życia;

P6S_UW

C.U30.

dobierać metody i formy profilaktyki i prewencji chorób oraz kształtować zachowania zdrowotne różnych grup społecznych;

P6S_UW

C.U31.

uczyć pacjenta samokontroli stanu zdrowia;

P6S_UW

P6S_UK

C.U32.

opracowywać i wdrażać indywidualne programy promocji zdrowia pacjentów, rodzin i grup społecznych;

P6S_UW

C.U33.

realizować świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej;

P6S_UW

C.U34.

oceniać środowisko zamieszkania, nauczania i wychowania oraz pracy w zakresie rozpoznawania problemów zdrowotnych;

P6S_UW

C.U35.

oceniać stan odżywienia organizmu z wykorzystaniem metod antropometrycznych, biochemicznych i badania podmiotowego oraz prowadzić poradnictwo w zakresie żywienia;

P6S_UW

C.U36.

stosować diety terapeutyczne w wybranych schorzeniach;

P6S_UW

C.U37.

dobierać środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wystawiać na nie recepty w ramach realizacji zleceń lekarskich oraz udzielać informacji na temat ich stosowania;

P6S_UW

C.U38.

podejmować decyzje dotyczące doboru metod pracy oraz współpracy w zespole;

P6S_UW

P6S_UO

C.U39.

monitorować zagrożenia w pracy pielęgniarki i czynniki sprzyjające występowaniu chorób zawodowych oraz wypadków przy pracy;

P6S_UW

C.U40.

współuczestniczyć w opracowaniu standardów i procedur praktyki pielęgniarskiej oraz monitorować jakość opieki pielęgniarskiej;

P6S_UW

C.U41.

nadzorować i oceniać pracę podległego personelu;

P6S_UO

C.U42.

planować własny rozwój zawodowy i rozwijać umiejętności aktywnego poszukiwania pracy;

P6S_UU

C.U43.

przeprowadzać badanie podmiotowe pacjenta, analizować i interpretować jego wyniki;

P6S_UW

C.U44.

rozpoznawać i interpretować podstawowe odrębności w badaniu dziecka i osoby dorosłej, w tym osoby w podeszłym wieku;

P6S_UW

C.U45.

wykorzystywać techniki badania fizykalnego do oceny fizjologicznych i patologicznych funkcji skóry, zmysłów, głowy, klatki piersiowej, gruczołów piersiowych, jamy brzusznej, narządów płciowych, układu sercowo-naczyniowego, układu oddechowego, obwodowego układu krążenia, układu mięśniowo-szkieletowego i układu nerwowego oraz dokumentować wyniki badania fizykalnego i wykorzystywać je do oceny stanu zdrowia pacjenta;

P6S_UW

C.U46.

przeprowadzać kompleksowe badanie podmiotowe i przedmiotowe pacjenta, dokumentować wyniki badania oraz dokonywać ich analizy dla potrzeb opieki pielęgniarskiej;

P6S_UW

C.U47.

przeprowadzać badanie fizykalne z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności;

P6S_UW

C.U48.

wdrażać standardy postępowania zapobiegającego zakażeniom szpitalnym;

P6S_UW

 

C.U49.

stosować środki ochrony własnej, pacjentów i współpracowników przed zakażeniami;

P6S_UW

P6S_UO

C.U50..

interpretować i stosować założenia funkcjonalne systemu informacyjnego z wykorzystaniem zaawansowanych metod i technologii informatycznych w wykonywaniu i kontraktowaniu świadczeń zdrowotnych;

P6S_UW

C.U51.

posługiwać się w praktyce dokumentacją medyczną oraz przestrzegać zasad bezpieczeństwa i poufności informacji medycznej oraz prawa ochrony własności intelektualnej;

P6S_UW

C.U52

posługiwać się znakami języka migowego i innymi sposobami oraz środkami komunikowania się w opiece nad pacjentem z uszkodzeniem słuchu;

P6S_UK

C.U53.

analizować korzyści wynikające z pracy zespołowej

P6S_UO

C.U54.

korzystać z wybranych modeli organizowania pracy własnej i zespołu;

P6S_UO

C.U55.

wskazywać sposoby rozwiązywania problemów członków zespołu;

P6S_UO

C.U56.

planować pracę zespołu i motywować członków zespołu do pracy;

P6S_UO

C.U57.

identyfikować czynniki zakłócające pracę zespołui wskazywać sposoby zwiększenia efektywności w pracy zespołowej.

P6S_UO

D.       NAUKI W ZAKRESIE OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ (choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne, pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne, psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne, anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia, pielęgniarstwo opieki długoterminowej-, , neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne, geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne, opieka paliatywna, podstawy rehabilitacji, podstawy ratownictwa medycznego, badania naukowe w pielęgniarstwie, seminarium dyplomowe)

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:

D.W1.

czynniki ryzyka i zagrożenia zdrowotne u pacjentów w różnym wieku;

P6S_WG

D.W2

etiopatogenezę, objawy kliniczne, przebieg, leczenie, rokowanie i zasady opieki pielęgniarskiej nad pacjentami w wybranych chorobach;

P6S_WG

D.W3.

zasady diagnozowania i planowania opieki nad pacjentem w pielęgniarstwie internistycznym, chirurgicznym, położniczo-ginekologicznym, pediatrycznym, geriatrycznym, neurologicznym, psychiatrycznym, w intensywnej opiece medycznej, opiece paliatywnej, opiece długoterminowej;

P6S_WG

D.W4.

rodzaje badań diagnostycznych i zasady ich zlecania;

P6S_WG

D.W5.

zasady przygotowania pacjenta w różnym wieku i stanie zdrowia do badań oraz zabiegów diagnostycznych, a także zasady opieki w trakcie oraz po tych badaniach i zabiegach;

P6S_WG

D.W6.

właściwości grup leków i ich działanie na układy i narządy pacjenta w różnych chorobach w zależności od wieku i stanu zdrowia, z uwzględnieniem działań niepożądanych, interakcji z innymi lekami i dróg podania;

P6S_WG

D.W7.

standardy i procedury pielęgniarskie stosowane w opiece nad pacjentem w różnym wieku i stanie zdrowia;

P6S_WG

D.W8.

reakcje pacjenta na chorobę, przyjęcie do szpitala i hospitalizację;

P6S_WG

D.W9.

proces starzenia się w aspekcie biologicznym, psychologicznym, społecznym i ekonomicznym;

P6S_WG

D.W10

zasady organizacji opieki specjalistycznej (geriatrycznej, intensywnej opieki medycznej, neurologicznej, psychiatrycznej, pediatrycznej, internistycznej, chirurgicznej, paliatywnej, długoterminowej oraz na bloku operacyjnym);

P6S_WG

D.W11.

etiopatogenezę najczęstszych schorzeń wieku podeszłego;

P6S_WG

D.W12.

narzędzia i skale oceny wsparcia osób starszych i ich rodzin oraz zasady ich aktywizacji;

P6S_WG

D.W13.

patofizjologię, objawy kliniczne, przebieg, leczenie i rokowanie chorób wieku rozwojowego: układu oddechowego, układu krążenia, układu nerwowego, dróg moczowych, układu pokarmowego oraz chorób endokrynologicznych, metabolicznych, alergicznych i krwi;

P6S_WG

D.W14.

patofizjologię, objawy kliniczne chorób i stanów zagrożenia życia noworodka, w tym wcześniaka oraz podstawy opieki pielęgniarskiej w tym zakresie;

P6S_WG

D.W15.

cel i zasady opieki prekoncepcyjnej oraz zasady planowania opieki nad kobietą w ciąży fizjologicznej;

P6S_WG

D.W16.

okresy porodu fizjologicznego i zasady opieki nad kobietą w okresie połogu;

P6S_WG

D.W17.

etiopatogenezę schorzeń ginekologicznych;

P6S_WG

D.W18.

metody, techniki i narzędzia oceny stanu świadomości i przytomności;

P6S_WG

D.W19.

etiopatogenezę i objawy kliniczne podstawowych zaburzeń psychicznych;

P6S_WG

D.W20

zasady obowiązujące przy zastosowaniu przymusu bezpośredniego;

P6S_WG

D.W21

możliwości stosowania psychoterapii u pacjentów z zaburzeniami psychicznymi;

P6S_WG

D.W22.

zasady żywienia pacjentów, z uwzględnieniem leczenia dietetycznego, wskazań przed- i pooperacyjnych według protokołu kompleksowej opieki okołooperacyjnej dla poprawy wyników leczenia (Enhanced Recovery After Surgery, ERAS);

P6S_WG

D.W23.

czynniki zwiększające ryzyko okołooperacyjne;

P6S_WG

D.W24.

zasady przygotowania pacjenta do zabiegu operacyjnego w trybie pilnym i planowym, w chirurgii jednego dnia oraz zasady opieki nad pacjentem po zabiegu operacyjnym w celu zapobiegania wczesnym i późnym powikłaniom;

P6S_WG

D.W25.

zasady opieki nad pacjentem z przetoką jelitową i moczową;

P6S_WG

D.W26.

podstawowe kierunki rehabilitacji leczniczej i zawodowej;

P6S_WG

D.W27.

przebieg i sposoby postępowania rehabilitacyjnego w różnych chorobach;

P6S_WG

D.W28.

standardy i procedury postępowania w stanach nagłych i zabiegach ratujących życie;

P6S_WG

D.W29.

zasady obserwacji pacjenta po zabiegu operacyjnym, obejmującej monitorowanie w zakresie podstawowym i rozszerzonym;

P6S_WG

D.W30.

metody znieczulenia i zasady opieki nad pacjentem po znieczuleniu;

P6S_WG

D.W31.

patofizjologię i objawy kliniczne chorób stanowiących zagrożenie dla życia (niewydolność oddechowa, niewydolność krążenia, niewydolność układu nerwowego, wstrząs, sepsa);

P6S_WG

D.W32.

metody i skale oceny bólu, poziomu sedacji oraz zaburzeń snu oraz stanów delirycznych u pacjentów w stanach zagrożenia życia;

P6S_WG

D.W33.

metody i techniki komunikowania się z pacjentem niezdolnym do nawiązania i podtrzymania efektywnej komunikacji ze względu na stan zdrowia lub stosowane leczenie;

P6S_WG

D.W34.

zasady profilaktyki powikłań związanych ze stosowaniem inwazyjnych technik diagnostycznych i terapeutycznych u pacjentów w stanie krytycznym;

P6S_WK

D.W35.

zasady udzielania pierwszej pomocy i algorytmy postępowania resuscytacyjnego w zakresie podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (Basic Life Support, BLS) i zaawansowanego podtrzymywania życia (Advanced Life Support, ALS);

P6S_WK

D.W36.

zasady organizacji i funkcjonowania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne;

P6S_WK

D.W37.

procedury zabezpieczenia medycznego w zdarzeniach masowych, katastrofach i innych sytuacjach szczególnych;

P6S_WG

D.W38.

przedmiot, cel, obszar badań naukowych i paradygmaty pielęgniarstwa;

P6S_WK

D.W39.

metody i techniki prowadzenia badań naukowych;

P6S_WK

D.W40.

zasady etyki w prowadzeniu badań naukowych i podstawowe regulacje prawne z zakresu prawa autorskiego i prawa ochrony własności intelektualnej.

P6S_WK

W zakresie umiejętności absolwent potrafi:

D.U1.

gromadzić informacje, formułować diagnozę pielęgniarską, ustalać cele i plan opieki pielęgniarskiej, wdrażać interwencje pielęgniarskie oraz dokonywać ewaluacji opieki pielęgniarskiej;

P6S_UW

D.U2.

prowadzić poradnictwo w zakresie samoopieki pacjentów w różnym wieku i stanie zdrowia dotyczące wad rozwojowych, chorób i uzależnień;

P6S_UW

D.U3.

prowadzić profilaktykę powikłań występujących w przebiegu chorób;

P6S_UW

D.U4.

organizować izolację pacjentów z chorobą zakaźną w miejscach publicznych i w warunkach domowych;

P6S_UW

P6S_UO

D.U5.

oceniać rozwój psychofizyczny dziecka, wykonywać testy przesiewowe i wykrywać zaburzenia w rozwoju;

P6S_UW

D.U6.

dobierać technikę i sposoby pielęgnowania rany, w tym zakładania opatrunków;

P6S_UW

D.U7.

dobierać metody i środki pielęgnacji ran na podstawie ich klasyfikacji;

P6S_UW

D.U8.

rozpoznawać powikłania po specjalistycznych badaniach diagnostycznych i zabiegach operacyjnych;

P6S_UW

D.U9.

doraźnie podawać pacjentowi tlen i monitorować jego stan podczas tlenoterapii;

P6S_UW

D.U10.

wykonywać badanie elektrokardiograficzne i rozpoznawać zaburzenia zagrażające życiu;

P6S_UW

D.U11.

modyfikować dawkę stałą insuliny szybko- i krótkodziałającej;

P6S_UW

D.U12.

przygotowywać pacjenta fizycznie i psychicznie do badań diagnostycznych;

P6S_UW

P6S_UK

D.U13.

wystawiać skierowania na wykonanie określonych badań diagnostycznych;

P6S_UW

D.U14.

przygotowywać zapisy form recepturowych substancji leczniczych w ramach kontynuacji leczenia;

P6S_UW

D.U15.

dokumentować sytuację zdrowotną pacjenta, dynamikę jej zmian i realizowaną opiekę pielęgniarską, z uwzględnieniem narzędzi informatycznych do gromadzenia danych;

P6S_UW

D.U16.

uczyć pacjenta i jego opiekuna doboru oraz użytkowania sprzętu pielęgnacyjno-rehabilitacyjnego i wyrobów medycznych;

P6S_UW

P6S_UK

D.U17.

prowadzić u osób dorosłych i dzieci żywienie dojelitowe (przez zgłębnik i przetokę odżywczą) oraz żywienie pozajelitowe;

P6S_UW

D.U18.

rozpoznawać powikłania leczenia farmakologicznego, dietetycznego, rehabilitacyjnego i leczniczo-pielęgnacyjnego;

P6S_UW

D.U19.

pielęgnować pacjenta z przetoką jelitową oraz rurką intubacyjną i tracheotomijną;

P6S_UW

D.U20.

prowadzić rozmowę terapeutyczną;

P6S_UK

D.U21.

prowadzić rehabilitację przyłóżkową i aktywizację z wykorzystaniem elementów terapii zajęciowej;

P6S_UW

D.U22.

przekazywać informacje członkom zespołu terapeutycznego o stanie zdrowia pacjenta;

P6S_UK

D.U23.

asystować lekarzowi w trakcie badań diagnostycznych;

P6S_UW

D.U24.

oceniać poziom bólu, reakcję pacjenta na ból i jego nasilenie oraz stosować farmakologiczne i niefarmakologiczne postępowanie przeciwbólowe;

P6S_UW

D.U25.

postępować zgodnie z procedurą z ciałem zmarłego pacjenta;

P6S_UW

D.U26.

przygotowywać i podawać pacjentom leki różnymi drogami, samodzielnie lub na zlecenie lekarza;

P6S_UW

D.U27.

udzielać pierwszej pomocy w stanach bezpośredniego zagrożenia życia;

P6S_UW

D.U28.

doraźnie unieruchamiać złamania kości, zwichnięcia i skręcenia oraz przygotowywać pacjenta do transportu;

P6S_UW

D.U29.

doraźnie tamować krwawienia i krwotoki;

P6S_UW

D.U30.

wykonywać podstawowe zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych i dzieci oraz stosować automatyczny defibrylator zewnętrzny (Automated External Defibrillator, AED) i bezprzyrządowe udrożnienie dróg oddechowych oraz przyrządowe udrażnianie dróg oddechowych z zastosowaniem dostępnych urządzeń nadgłośniowych;

P6S_UW

D.U31.

krytycznie analizować publikowane wyniki badań naukowych;

P6S_UW

D.U32.

przeprowadzać badanie jakościowe, posługując się narzędziami badawczymi.

P6S_UW

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:

KS1

Absolwent jest gotów do dokonywania samooceny w zakresie wiedzy i umiejętności zawodowych i do zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemów;

P6S_KK

KS2

Absolwent jest gotów do kierowania się dobrem pacjenta, poszanowania jego godności, okazywania zrozumienia dla różnic światopoglądowych i kulturowych oraz empatii w relacji z pacjentem i jego rodziną;

6S_KR

KS3

Absolwent jest gotów do przestrzegania praw pacjenta i zachowywania w tajemnicy informacji z nim związanych;

6S_KR

KS4

Absolwent jest gotów do ponoszenia odpowiedzialności za wykonywanie czynności zawodowych;

6S_KO

KS5

Absolwent jest gotów do rzetelnego wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki;

P6S_KR