Kierunkowe efekty uczenia się - fizjoterapia

Efekty
uczenia się dla
kierunku (K)

 

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Po ukończeniu jednolitych studiów magisterskich

na kierunku fizjoterapia absolwent:

Odniesienie do charakterystyk efektów uczenia się w obszarze kształcenia w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej – dla poziomu 7 PRK

WIEDZA

K_W01

Posiada pogłębioną wiedzę niezbędną do opisu:

- budowy anatomicznej człowieka i funkcjonowania poszczególnych jego układów, ze szczególnym uwzględnieniem układu mięśniowo-szkieletowego

- genetycznych podstaw zaburzeń rozwoju i funkcjonowania narządów i układów

- procesów zachodzących w okresie od dzieciństwa poprzez dojrzałość do starości

- podstawowych właściwości fizycznych komórek i tkanek oraz mechanizmów działania czynników fizycznych na organizm człowieka

P7SM_WG01
P7SM_WG02

K_W02

Wykazuje się szczegółową wiedzą z zakresu: procesów metabolicznych na poziomie komórkowym, narządowym i ustrojowym zachodzących w spoczynku i podczas wysiłku fizycznego oraz procesów fizjologicznych i biochemicznych skutków bezczynności oraz adaptacji organizmu do wysiłku fizycznego

P7SM_WG01
P7SM_WG02

K_W03

Prezentuje rozszerzoną wiedzę w zakresie budowy i funkcji organizmu człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem układu mięśniowo-szkieletowego oraz znajomości mechanizmów jego sterowania podczas aktywności fizycznej

P7SM_WG01
P7SM_WG02

K_W04

Zna objawy, przyczyny oraz rozumie mechanizmy procesów patologicznych zachodzących w tkankach i układach organizmu człowieka

P7SM_WG02

K_W05

Dysponuje usystematyzowaną wiedząniezbędną do opisu działania wybranych grup leków, ich podawania oraz ewentualnych działań niepożądanych i powikłań.

P7SM_WK04

K_W06

Ma wiedzę z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia

P7SM_WG02
P7SM_WK04
P7SM_WK06

K_W07

Wykazuje pogłębioną wiedzę z zakresu psychologicznego, pedagogicznego oraz socjologicznego kontekstu niepełnosprawności oraz rozumie jego znaczenie w postępowaniu w wybranych jednostkach chorobowych

P7SM_WK01
P7SM_WK03

K_W08

Zna i rozumie etyczne, prawne i historyczne uwarunkowania wykonywania działalności fizjoterapeutycznej; posiada wiedzę na temat ekonomicznych aspektów niepełnosprawności; zna miejsce fizjoterapii w ramach organizacji polskiego systemu ochrony zdrowia; wykazuje wiedzę o zdrowiu i zagrożeniach zdrowia oraz skali problemów niepełnosprawności w ujęciu demograficznym i epidemiologicznym

P7SM_WG01

P7SM_WK05

K_W09

 

Wykazuje znajomość i rozumie zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości realizując usługi w sferze ochrony zdrowia; ma rozeznanie na rynku usług zdrowotnych w Polsce i innych państwach, potrafi wyznaczyć strategię rozwoju instytucji realizujących usługi w sektorze ochrony zdrowia

P7SM_WK05

K_W10

Zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej

P7SM_WG01

P7SM_WK05

K_W11

Posiada pogłębioną wiedzę w zakresie wybranych zaburzeń, dysfunkcji i zmian chorobowych u pacjentów w różnym wieku

P7SM_WG02

K_W12

Prezentuje zaawansowany stopień znajomości i zrozumienia założeń środków, form i metod terapeutycznych, ma wiedzę związaną z ich właściwym doborem oraz stosowaniem u pacjentów w różnym wieku oraz z różnymi dysfunkcjami

P7SM_WG02
P7SM_WK04

K_W13

Zna w stopniu zaawansowanym i rozumie mechanizmy działania oraz możliwe skutki uboczne zabiegów z zakresu fizjoterapii

P7SM_WK04

K_W14

Prezentuje usystematyzowaną wiedzę w zakresie zasad promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.Rozumie i diagnozuje styl życia oraz wybrane modele zachowań prozdrowotnych człowieka ze szczególnym uwzględnieniem aktywności fizycznej;

- posiada wiedzę w zakresie doboru różnych form adaptowanej aktywności fizycznej w rehabilitacji kompleksowej i podtrzymywaniu sprawności osób ze specjalnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.

P7SM_WK03

K_W15

Wykazuje znajomość i rozumie, w zakresie właściwym dla programu kształcenia, działanie specjalistycznego sprzętu oraz aparatury stosowanej dla potrzeb fizjoterapii, zarówno dla celów diagnostycznych, jak i leczniczych

P7SM_WK04

P7SM_WK06

K_W16

Prezentuje pogłębioną wiedzę z zakresu specjalnych metod fizjoterapii oraz opisuje specyfikę leczenia uzdrowiskowego

P7SM_WK04

K_W17

Posiada rozszerzoną wiedzę na temat rodzaju oraz sposobu doboru wyrobów medycznych

P7SM_WK06

K_W18

Zna metody opisu i interpretacji podstawowych objawów jednostek chorobowych w stopniu umożliwiającym racjonalne stosowanie środków fizjoterapii i programowanie procesu fizjoterapii

P7SM_WG02

K_W19

Posiada usystematyzowaną wiedzę z zakresu diagnostyki fizjoterapeutycznej, właściwego planowania, wykonania i ewaluacji programów fizjoterapii

P7SM_WG02

P7SM_WK03

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01

Potrafi przeprowadzić proces nauczania ruchów, używając fachowego nazewnictwa, z uwzględnieniem aspektów rozwojowych i metodyki nauczania ruchu u pacjentów w rożnym wieku z różnymi rodzajami dysfunkcji

P7SM_UW07

K_U02

Potrafi udzielić porady w zakresie działań profilaktyczno-zdrowotnych, wykorzystuje wychowawcze aspekty promocji zdrowia oraz aktywności fizycznej w profilaktyce wykluczenia i patologii społecznych

P7SM_UK02
P7SM_UO06

K_U03

Posiada zaawansowane umiejętności kierowania i realizowania programów zdrowotnych, rekreacyjnych, sportowych i estetyki zachowań ruchowych w pracy z pacjentami w różnym wieku i z różnymi dysfunkcjami

P7SM_UW03
P7SM_UW07

K_U04

Stosuje zaawansowane techniki efektywnego komunikowania się z pacjentem lub grupą pacjentów w procesie postępowania profilaktycznego i fizjoterapeutycznego; potrafi dostosować formę przekazu do partnera interakcji; umie motywować pacjenta, rozpoznawać jego różne stany emocjonalne i rozładowywać napięcie

P7SM_UK02

K_U05

Rozumie uwarunkowania kulturowe, religijne i etniczne pacjentów i uwzględnia je w programowaniu i przebiegu procesu fizjoterapii

P7SM_UK02
P7SM_UO06

K_U06

Posiada zaawansowane umiejętności manualne pozwalające na wykonanie technik fizjoterapeutycznych. Wykazuje się umiejętnościami wykonania technik z zakresu metod specjalnych

P7SM_UW01
P7SM_UW03

K_U07

Potrafi identyfikować problemy zdrowotne, podjąć odpowiednie działania diagnostyczne oraz dokonać oceny stanu funkcjonalnego pacjenta, niezbędnej do programowania i monitorowania procesu fizjoterapii

P7SM_UW03

P7SM_UW05

K_U08

Wykazuje się specjalistycznymi umiejętnościami w zakresie wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych u pacjentów w różnym wieku z różnymi rodzajami dysfunkcji

P7SM_UW07

K_U09

Wykazuje się specjalistycznymi umiejętnościami tworzenia, wdrażania i modyfikowania programów usprawniających pacjentów w każdym wieku oraz z różnymi rodzajami dysfunkcji

P7SM_UW03

P7SM_UW05

K_U10

Posiada umiejętności wykonywania zabiegów z zakresu medycyny fizykalnej. Uwzględnia i wykorzystuje formy leczenia uzdrowiskowego w programowaniu fizjoterapii 

P7SM_UW01

K_U11

Potrafi posługiwać się odpowiednio dobranym oraz zaawansowanym technicznie sprzętem w prowadzeniu fizjoterapii

P7SM_UW01

K_U12

Posiada zaawansowane umiejętności obsługi sprzętu i specjalistycznej aparatury diagnostyczno-pomiarowej w celu oceny funkcjonalnej pacjenta, niezbędnej w procesie fizjoterapii

P7SM_UW01

K_U13

Wykazuje się umiejętnościami właściwego doboru wyrobów medycznych w zależności od zidentyfikowanego problemu, przygotowuje i edukuje pacjenta jak z niego korzystać

P7SM_UW01

K_U14

Potrafi rozpoznać stan zagrożenia zdrowia i życia, posiada umiejętności podjęcia odpowiednich działań w zakresie pierwszej pomocy

P7SM_UW03 
P7SM_UW01

K_U15

Potrafi ułożyć krótko i długofalowy program w zakresie postępowania fizjoterapeutycznego

P7SM_UW03
P7SM_UW05

K_U16

Wykazuje się umiejętnościami praktycznymi realizacji założeń planu fizjoterapeutycznego zgodnie z procesem i metodyką nauczania ruchów w odniesieniu do dostępnych warunków oraz zgodnie z obowiązującymi normami

P7SM_UW03

P7SM_UW05

K_U17

Potrafi współpracować w zespołach terapeutycznych; pełnić rolę przywódczą w zespołach realizujących zadania zawodowe

P7SM_UK08

K_U18

Posiada umiejętności krytycznej analizy prowadzonego procesu usprawniania; identyfikowania błędów i zaniedbań w praktyce fizjoterapeutycznej na każdym etapie oraz wprowadzania działań naprawczych

P7SM_UW05

K_U19

Posiada specjalistyczne umiejętności ruchowe z zakresu różnych form aktywności fizycznej związanych z fizjoterapią

P7SM_UW07

K_U20

Stosuje wiedzę teoretyczną w praktyce fizjoterapeutycznej w bezpośredniej pracy z pacjentem; jest praktycznie przygotowany do pełnienia roli zawodowej 

P7SM_UW03

P7SM_UW05

K_U21

Potrafi prowadzić dokumentację dotyczącą:

- działań diagnostycznych i fizjoterapeutycznych

- funkcjonowania jednostek i instytucji prowadzących działalność w zakresie fizjoterapii

P7SM_UK02
P7SM_UW04

K_U22

Potrafi posługiwać się wyspecjalizowanymi narzędziami i technikami informatycznymi w celu pozyskania danych, a także krytycznie analizować i oceniać te dane

P7SM_UW04

K_U23

Posiada umiejętności przygotowania wystąpień ustnych oraz prac pisemnych z zakresu fizjoterapii i dziedzin pokrewnych

P7SM_UK02
P7SM_UW04

K_U24

Posiada umiejętności językowe na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz posługuje się językiem specjalistycznym z zakresu fizjoterapii

P7SM_UK02

K_U25

Potrafi współdziałać w planowaniu i realizacji prac badawczych w zakresie fizjoterapii oraz dziedzin pokrewnych, formułuje problemy badawcze, dobiera właściwe metody i techniki badawcze do ich realizacji, a także wyciąga wnioski z badań naukowych i własnych obserwacji

P7SM_UK08

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K01

Jest świadomy konieczności posiadania wiedzy z wielu dyscyplin naukowych, pluralizmu teoretyczno-metodologicznego w nauce, wartości krytycznej oceny doniesień naukowych

P7SM_KK01

K_K02

Potrafi dokonać samooceny poziomu swojej wiedzy i umiejętności zawodowych, zdaje sobie sprawę z konieczności uzupełniania ich przez całe życie i inspirowania procesu uczenia się innych osób; nie podejmuje działań, które przekraczają jego możliwości i kompetencje, w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu zasięga opinii ekspertów

P7SM_KK01

K_K03

Utożsamia się z wartościami, celami i zasadami realizowanymi w praktyce fizjoterapeutycznej, odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań terapeutycznych

P7SM_KR02

K_K04

Okazuje dbałość o prestiż związany z wykonywaniem zawodu i przestrzega zasad etyki zawodowej; kieruje się właściwie pojętą solidarnością zawodową; widzi potrzebę przynależności do organizacji fizjoterapeutów

P7SM_KR02

K_K05

Okazuje tolerancję dla postaw i zachowań wynikających z odmiennych uwarunkowań społecznych i kulturowych oraz ma świadomość wpływu sytuacji życiowych pacjentów na ich stan zdrowia; w relacjach osobowych kieruje się wartościami humanistycznymi

P7SM_KK04

K_K06

Jest gotowy do rozwiązywania złożonych problemów etycznych związanych z wykonywaniem zawodu fizjoterapeuty; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą; poszukuje optymalnych rozwiązań, postępując zgodnie z zasadami etyki

P7SM_KK0

K_K07

Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadań wyznaczonych przez siebie lub innych; zaplanować poszczególne etapy działań

P7SM_KK04

K_K08

Wykazuje odpowiedzialność za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki; jest przygotowany do formułowania opinii dotyczących różnych aspektów działalności zawodowej

P7SM_UK05

K_K09

Realizuje zadania w sposób zapewniający bezpieczeństwo własne, otoczenia i współpracowników, przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy, potrafi działać w warunkach niepewności i stresu, jest świadomy obowiązku niesienia pierwszej pomocy osobom poszkodowanym

P7SM_UO03

K_K10

Dba o poziom sprawności fizycznej, niezbędnej do wykonywania zadań właściwych w działalności zawodowej fizjoterapeuty; prezentuje postawę promującą zdrowie i aktywność fizyczną; potrafi ostrzec przed zagrożeniami zdrowotnymi

P7SM_KR06

 

 

Objaśnienia oznaczeń:

 

 

K (przed podkreślnikiem) – kierunkowe efekty uczenia się.

W (po podkreślniku) – kategoria wiedzy.

U (po podkreślniku) – kategoria umiejętności.

K (po podkreślniku) – kategoria kompetencji społecznych.

P7SM (przed podkreślnikiem) – charakterystyki efektów uczenia się dla poziomu 7 (P7) Polskiej Ramy Kwalifikacji, uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego (S) dla obszaru kształcenia w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej (M).

WG (po podkreślniku) – kategoria wiedzy, zakres i głębia – kompletność perspektywy poznawczej i zależności.

WK (po podkreślniku) – kategoria wiedzy, kontekst – uwarunkowania, skutki.

UW (po podkreślniku) – kategoria umiejętności, w zakresie wykorzystania wiedzy – rozwiązywane problemy i wykonywane zadania .

UK (po podkreślniku) – kategoria umiejętności, w zakresie komunikowania się – odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku naukowym i posługiwanie się językiem obcym.

UO (po podkreślniku) – kategoria umiejętności, w zakresie organizacji pracy – planowanie i praca zespołowa.

KK (po podkreślniku) – kategoria kompetencji społecznych, w zakresie ocen – krytyczne podejście.

KR (po podkreślniku) – kategoria kompetencji społecznych, w odniesieniu do roli zawodowej – niezależność i rozwój etosu.

01, 02, 03 i kolejne – numer efektu uczenia się lub charakterystyki efektów uczenia się dla poziomu 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji, uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego dla obszaru kształcenia w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej.